Hopp til hovedinnhold

Den som har verge bestemmer som hovedregel selv over sin økonomi. En verge kan blant annet hjelpe til med å betale regninger og holde orden i økonomien, og det er vanligvis den som har verge som selv skal dekke godtgjøringen til vergen etter faste satser. Samtidig er det flere kontrollmekanismer som skal sørge for at den som har verge kan føle seg trygg på at pengene ikke misbrukes.

Godtgjøring og utgiftsdekning

Vergene har vanligvis krav på godtgjøring for arbeidet som verge. Verger for nærstående vil kun ha krav på godtgjøring i noen få tilfeller. I vurderingen av om en nærstående verge kan få godtgjøring, vil statsforvalteren legge vekt på oppdragets omfang og varighet. Som hovedregel får en verge godtgjøring etter faste årlige satser, og størrelsen på godtgjøringen avhenger av vergens mandat og om vergen oppnevnt som alminnelig eller fast verge.

Vergen vil også ha krav på å få dekket nødvendige utgifter i tilknytning til vergeoppdraget.

Vergens mandat og statsforvalterens samtykke

Vergen skal hjelpe personen han eller hun er verge for i tråd med mandatet fra statsforvalteren. I mange tilfeller innebærer dette blant annet å betale regninger og å holde orden i økonomien.

I noen vergemål kan det være aktuelt for vergen å foreta større handlinger, som for eksempel å kjøpe eller selge hus. I tilfeller hvor vergen skal gjøre handlinger som ikke er dekket av mandatet, må vergen søke om samtykke / godkjenning fra statsforvalteren.

Vergen kan ikke gjennomføre handlingene dersom den han eller hun er verge for motsetter seg disse eller det etter en samlet vurdering kan legges til grunn at handlingen er i strid med vergehavers ønsker.

Vergeregnskap

Vergen skal hvert år sende inn rapport til statsforvalteren for kontoene som vergen har tilgang til, slik at statsforvalteren kan kontrollere at vergen utfører oppdraget i tråd med mandatet og til det beste for personen som han eller hun er verge for.

Tilsyn

Statsforvalteren kan utføre tilsyn med vergens jobb, enten som del av en rutineundersøkelse, på eget initiativ, eller etter å ha fått informasjon som tilsier at de bør gjøre undersøkelser.

Du kan lese mer om tilsyn på siden om tilsyn.

Kontosystemet

Pengene til personer som har verge kan disponeres av personen selv, vergen og statsforvalteren. Vi pleier å beskrive plassering av pengene i tre kontotyper, og disse kan du lese mer om på siden om kontosystemet.