Hopp til hovedinnhold

Når noen ikke får bestemme selv (fratakelse av rettslig handleevne)

I noen tilfeller kan noen personer ha behov for å beskyttes mot seg selv, og kan bli fratatt muligheten til å ta enkelte avgjørelser i eget liv. Dette gjelder ikke for de aller fleste vergemål. Denne typen vergemål kalles vergemål med fratakelse av rettslig handleevne. Det er kun rettsvesenet som kan frata noen deres rettslige handleevne.

Å frata noen deres rettslige handleevne er noe rettsvesenet kan beslutte hvis personens økonomi eller personlige forhold kan bli vesentlig skadet fordi han eller hun på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta hånd om sine interesser. Da vil deres rett til å bestemme over sin økonomi og deres rettigheter bli begrenset.

Reglene rundt dette er strenge. Retten kan ikke frata noen den rettslige handleevnen hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte.

Fratakelse av rettslig handleevne kan skje selv om personen det gjelder ikke ønsker det. Det er likevel mulig selv å be om å bli fratatt den rettslige handleevnen. Dette kan være aktuelt hvis man for eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller er redd for å bli utnyttet av andre.

Fratakelse av rettslig handleevne skal kun gjøres på de delene av personens liv hvor det er behov for å verne personens økonomi eller rettigheter. I tillegg til personen selv, kan vergen, nær familie eller statsforvalteren reise sak om fratakelse av rettslig handleevne. Dette skjer ved at en sender stevning til retten. Den som saken gjelder har rett til å få hjelp av advokat som staten betaler.