Hopp til hovedinnhold

Vi anbefaler at flest mulig benytter digitale henvendelser og ulike skjema i dialog med statsforvalteren. Ikke bare hjelper du statsforvalteren, men det øker også sjansen for at henvendelsen kommer frem raskt, og at du får et raskere svar.

Melding til statsforvalteren

1Melding til statsforvalterenEgner seg for generelle henvendelser til statsforvalteren.

Elektroniske skjema

Opprettelse/endring av vergemål

2

Søknad om vergemålBenyttes for å søke om å få opprettet vergemål.
3Legeerklæring
Erklæring fra lege / annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål.
4
Samtykkeerklæring
Skjema for at den som har eller trenger verge kan gi samtykke til opprettelse, og omfanget, av vergemålet.
5
Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt
Dette skjemaet skal benyttes ved kartlegging av bistandsbehov i forbindelse med opprettelse av nye vergemål, og ved oppdatering til digital fullmakt i løpende vergemål.
6
Endring i digital vergefullmakt
Skjemaet skal brukes i forbindelse med endring av et eksisterende vergemål. Det skal gi statsforvalteren informasjon om det er endringer i vergehavers behov/ønsker for bistand.

Økonomiske skjema

7
Økonomisk status for person med verge
Skjema som benyttes for å beskrive den vergetrengendes eiendeler, gjeld og andre økonomiske forhold.
8
Svarskjema for frivillig forvaltning av midler
Svarskjema for frivillig forvaltning av midler på kapitalkonto for personer fra 18 til 25 år.
9
Opprettelse av kapitalkonto
Skjemaet benyttes ved opprettelse av kapitalkonto i forbindelse med forvaltning av midler i vergemålsforvaltningen.
10
Bytte bank for kapitalkonto
Skjema brukes ved ønske om å bytte bank for midler stående på kapitalkonto i forbindelse med vergemål.


For vergene

11
Vergeerklæring

12
Søknad om statsforvalterens godkjenning
Skal benyttes for alle typer søknader om godkjenning fra statsforvalteren.
13
Søknad om vergegodtgjørelse
Søknadsskjema som skal benyttes for utbetaling av godtgjøringer til vergen.
14
Årlig vergeregnskap(fullstendighetserklæring)
Årlig erklæring om regnskap og formueforvaltning for verger med regnskapsplikt.
15
Vergeregnskap for deg som avslutter et vergemål (fullstendighetserklæring)
Skal kun benyttes ved opphør og avslutning av vergeoppdraget.


Annet

16
Jeg vil bli fast verge eller representant
Dette skjema skal benyttes for å søke om å bli verge, eller representant for enslig mindreårige asylsøkere.
PS: Skjema skal ikke benyttes for å søke om vergemål eller bytte av verge.
17
Klage på vedtak
Dette skjemaet bruker du for å klage på enkeltvedtaket du har mottatt fra statsforvalteren. Skjemaet gjelder kun klager til vergemålsforvaltningen.
18
Kontakt Skatteetaten om flytting

Dette skjemaet kan benyttes for å ta kontakt med skatteetaten om for eksempel endring av postadresse i Folkeregisteret.

Elektroniske skjema for deg som er pårørende / andre

19
Søknad om vergemål
Benyttes for å søke om å få opprettet vergemål
20
Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt
Skjemaet skal brukes i forbindelse med opprettelse av et nytt vergemål. Det skal gi statsforvalteren nyttig informasjon om personens behov for bistand fra verge.

Papirskjema

De fleste papirskjemaene er tilgjengelige som elektroniske skjemaer som du kan finne lenker til på denne siden. Papirskjema kan sendes i posten til Statsforvalteren eller som sikker melding via Altinn. Du finner lenken til Altinn på punkt 1 øverst på siden.

Papirskjema: For verger


Bokmål
Nynorsk
21
Vergeerklæring_Bokmål
Verjeerklæring_Nynorsk
22
Valg av plassering av midler på kapitalkonto_Bokmål
Val av plassering av midler på kapitalkonto_Nynorsk

23

Økonomisk status, eiendeler og gjeld_Bokmål
Økonomisk status, eigedeler og gjeld_Nynorsk
24
Midler som statsforvalteren skal forvalte_Bokmål
Middel som statsforvaltaren skal forvalte_Nynorsk
25
Godtgjøring og dekning av nødvendige utgifter til vergen_Bokmål
Godtgjering og dekking av naudsynte utgifter til verja_Nynorsk
26
Vergeregnskap/Fullstendighetserklæring_Bokmål
Verjerekneskap_Nynorsk
27
Søknad om samtykke til å gi gave eller forskudd på arv_Bokmål
Søknad om samtykkje til å gje gåve eller forskudd på arv_Nynorsk
28
Søknad om samtykke til kjøp eller annet erverv av eiendom_Bokmål
Søknad om samtykkje til kjøp eller anna erverv av eigedom_Nynorsk

29

Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av eiendom_Bokmål
Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av eigedom_Nynorsk
30
Søknad om samtykke til salg eller annen avhending av løsøre_Bokmål
Søknad om samtykkje til salg eller anna avhending av lausøyre_Nynorsk
31
Søknad om samtykke til stifting av gjeld på vegne av den som har verge_Bokmål
Søknad om samtykkje til stifting av gjeld på vegne av den som har verje_Nynorsk
32
Søknad om samtykke til bruk av kapital_Bokmål
Søknad om samtykkje til bruk av kapital_Nynorsk
33
Søknad om samtykke til å gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett eller andre rettigheter i fast eiendom_Bokmål
Søknad om samtykkje til å gjere gjeldande eller gi avkall på odelsrett eller andre rettar i fast eigedom_Nynorsk
34
Søknad om samtykke til å låne ut midler tilhørende den som har verge til vergen eller andre nærstående_Bokmål
Søknad om samtykkje til å låne ut middel tilhørande den som har verje til verja eller andre nærståande_Nynorsk
35
Søknad om samtykke til andre disposisjoner_Bokmål
Søknad om samtykkje til andre disposisjonar_Nynorsk

Papirskjema: Opprettelse av vergemål


Bokmål
Nynorsk
36
Søknad (begjæring) om behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål
Søknad (begjæring) om behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk
37

Behov for vergemål eller endringer i eksisterende vergemål_Bokmål

Behov for verjemål eller endringer i eksisterande verjemål_Nynorsk

38

Samtykke til vergemål_Bokmål
Samtykkje til verjemål_Nynorsk
39
Legeerklæring_Bokmål
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)

Legeerklæring_Nynorsk
Veileder:
(veileder for legeerklæringsskjema)

40

Behov for verge/midlertidig verge for mindreårig_Bokmål
Behov for verje/midlertidig verje for mindreårig_Nynorsk

Papirskjema: Diverse


Bokmål
Nynorsk

41

Svar på tilbud om fortsatt forvaltning av midler_Bokmål
Svar på tilbod om fortsatt forvalting av middel_Nynorsk
42
Klage på vedtak i vergemålssak_Bokmål
Klage på vedtak i verjemålssak_Nynorsk
43
Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker_Bokmål
Søknad om å bli verje eller representant for einsleg mindreårig asylsøkjar_Nynorsk
44

Endring i digital vergefullmakt_Bokmål

Endring i digital verjefullmakt_Nynorsk

45
Kartlegging av behov ved digital vergefullmakt_Bokmål
Kartlegging av behov ved digital verjefullmakt_Nynorsk