Hopp til hovedinnhold

Klagerett / Bekymringsmelding / Tilsyn

Klagerett

Dersom du har verge, dersom du er verge, eller dersom du er pårørende til en som har verge, kan du klage på enkelte typer vedtak hos statsforvalteren.

Du kan i såfall fylle ut en klage på et vedtak i en vergemålssak, og sende dette til din statsforvalter. Statsforvalteren vil da behandle klagen og vurdere å gjøre om vedtaket. Dersom statsforvalteren ikke gjør om vedtaket, vil de sende klagen videre til Sivilrettsforvaltningen som er klageinstans og vil kunne overprøve vedtaket.

Bekymringsmelding

Hvis du er bekymret for hvordan en representant eller verge utfører sine oppgaver, er det viktig at du melder dette til statsforvalteren. Alle kan sende sine bekymringer.

En bekymringsmelding bør inneholde:

  • navnet på representanten eller vergen
  • navnet på personen som har verge
  • grunnen til at du er bekymret
  • informasjon om hvem du er og hvilken relasjon du har til de involverte

Det er mulig å sende en bekymringsmelding anonymt, men det gjør det vanskeligere for statsforvalteren å vurdere om bekymringsmeldingen er riktig, og du vil heller ikke få beskjed når vi er ferdig med undersøkelsene.

Hva fører en bekymringsmelding til?

Normalt vil statsforvalteren sende bekymringen til vergen og personen som har verge. De får mulighet til å si sin mening. Noen ganger vil statsforvalteren også be om informasjon fra andre, som pårørende, foreldre eller offentlige etater. Det er viktig at du er klar over at din melding til oss, vil kunne deles med de den gjelder.

De fleste tilsyn avsluttes ved at statsforvalteren veileder representanten eller vergen. I noen tilfeller er det nødvendig å bytte verge eller at vi starter en ny sak hvor vi må vurdere om en foreldreverge ikke lenger skal være verge for sitt barn. Hvis saken er alvorlig, kan vi involvere politiet eller andre offentlige myndigheter.

Du vil motta et brev når vi har behandlet bekymringsmeldingen fra deg, men du vil ikke motta informasjon om hva vi har gjort og resultatet av tilsynet, med mindre du har rett på det etter reglene i forvaltningsloven.

Hvordan sende inn bekymringsmelding?

Vi ønsker helst at bekymringsmeldingen kommer skriftlig. Du kan sende en sikker melding elektronisk på altinn.no. Alternativt finner du kontaktinfo til din statsforvalter på kontaktsiden vår.

Dersom du kontakter statsforvalteren på epost, er det viktig at du ikke skriver personsensitiv informasjon i eposten.

Tilsyn

Statsforvalteren skal føre tilsyn med hvordan vergene utfører vergeoppdrag. Statsforvalteren kan føre tilsyn både på bakgrunn av henvendelser fra pårørende eller andre som mener å ha informasjon, på bakgunn av medieoppslag, eller på bakgrunn av statsforvalterens egen risikovurdering. Statsforvalteren fører fast kontroll med vergeregnskapene. Statsforvalteren kan også kalle inn verger til årlige samtaler.

Det er av hensyn til rettsikkerhet, rettslikhet og forsvarlig praksis i vergemålsforvaltningen at statsforvalteren gjennomfører tilsyn. Statsforvalteren kan da forsikre seg om at vergen utfører sine plikter på en måte som er i tråd med lov, forskrift og vedtak.