Hopp til hovedinnhold

Om vergemåls­myndighetene

vergemal.no driftes av Sivilrettsforvaltningen i samarbeid med statsforvalterne. Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet, og Sivilrettsforvaltningen er sentral vergemålsmyndighet.

Vergemålssystemet

Vergemålssystemet har flere nivåer der Justis- og beredskapsdepartementet er øverst.

Under dem følger Sivilrettsforvaltningen (Statens sivilrettsforvaltning/SRF) og deretter statsforvalteren i hvert fylke.

Statsforvalteren

Det er statsforvalteren som oppretter vergemål og oppnevner verger. Statsforvalteren har også ansvar for å gi opplæring og veiledning til vergene.

Statsforvalteren fatter ulike vedtak i vergemålssaker. Samtykke til enkelte handlinger av stor betydning er en av disse. Hvilke handlinger vergen trenger statsforvalterens samtykke til, bestemmes av vergemålsloven.

Dersom det kommer en klage på et vedtak statsforvalteren har fattet, er det Sivilrettsforvaltningen (SRF) som behandler klagen.

Klagen skal likevel først sendes til statsforvalteren som skal ta stilling til om de vil endre vedtaket sitt. Dersom vedtaket ikke endres, sender statsforvalteren klagen videre til Sivilrettsforvaltningen. De fører også tilsyn med statsforvalterne.

Statsforvaltere finner du i fylkene. Sivilrettsforvaltningen (SRF) er sentral vergemålsmyndighet og dekker hele landet.

En av statsforvalterens oppgaver er å føre tilsyn med verger. Dette kan blant annet gjøres ved at du blir bedt om å sende inn rapporter som gjelder økonomien til den du er verge for eller gi informasjon om hvordan du tar hånd om interessene til personen.

Sivilrettsforvaltningen

Sivilrettsforvaltningen (SRF) er et direktorat under Justis- og beredskapsdepartementet og er sentral vergemålsmyndighet. I tillegg til å saksbehandle klagesaker ved klager på vedtak fra statsforvalteren, lager SRF retningslinjer for å bidra til lik praktisering av lovbestemmelsene. 

SRF gjør vurderinger av utviklingen på vergemålsområdet og gir anbefalinger om behov for regelendringer. Kapitalforvaltning er en sentral del av vergemålsordningen, og Sivilrettsforvaltningen iverksetter tiltak som innebærer at statsforvalternes kontroll av vergeregnskap er forsvarlig, og at kapitalforvaltningen er sikker.

Sivilrettsforvaltningen er også etatsstyrer for statsforvalterne blant annet når det gjelder vergemål, og skal derfor fastsette mål og sikre at målkrav og instrukser blir fulgt.

Domstolene

Også domstolene har en rolle i vergemålssystemet. Dersom det er behov for at en person fratas sin rettslige handleevne på et livsområde, må denne avgjørelsen komme fra en domstol. I tillegg kan domstolene avgjøre om de vedtakene som fattes er gyldige.