Hopp til hovedinnhold

En verge skal hjelpe den hen er verge for i å få det en har rett på. Det er også vergens ansvar å se til at personen får hjelp til praktisk arbeid, med det er ikke vergens oppgave å utføre arbeidet. Noen handlinger krever også godkjennelse fra statsforvalteren.

Utføring av oppdraget i praksis

En verge skal hjelpe personen hen er verge for til å få det hen har rett på. Det vil si at en verge kan hjelpe til med å 

  • ivareta daglig økonomi (planlegge og disponere inntekter og utgifter, betale regninger og lage avtaler om faste trekk, hjelp til å håndtere gjeld, gå i gjeldsforhandlinger, ha kontakt med kreditorer og offentlige instanser, forvalte eiendom)
  • søke om trygde- og sosialstønader, helsetjenester og andre nødvendige tjenester
  • bytte fastlege
  • ha dialog med kommune, institusjon, botilbud eller lignende
  • delta på ansvarsgruppemøter og annen form for representasjon

Vergen kan også hjelpe til med for eksempel kjøp og salg av eiendom, å ta opp lån og utdeling av gaver. Slike disposisjoner krever særlig godkjenning fra statsforvalteren.

Hvilke oppgaver er ikke vergens ansvar?

Praktisk arbeid som å gjøre innkjøp, hagestell, husvask, reparasjon på hus eller ting, bære ved, rydde, kjøre vekk avfall og lignende, er ikke vergens ansvar. Det er vergens ansvar at personen hen er verge for får hjelp til praktisk arbeid, men det er ikke vergens oppgave å utføre arbeidet. Det er ikke noe i veien for at vergen kan hjelpe med slike oppgaver, men det ikke arbeid vergen er pålagt og vil ikke gi rett til godtgjøring. Det er opp til vergen om hen vil gjøre frivillig arbeid.

Det er heller ikke vergens oppgave å kjøre personen til lege, tannlege, sykehus, butikken og lignende. Vergen skal sørge for at personen har nødvendig transport, men er ikke selv ansvarlig for å transportere personen. Dette blir i så fall regnet som frivillig arbeid.

Videre kan en oppgave for vergen være å søke om støttekontakt, besøksvenn eller andre sosiale ordninger for personen, men det er ikke vergens oppgave å selv være selskap for personen.