Hopp til hovedinnhold

Verjerekneskap og skattemelding

Verjerekneskap

Verger med rekneskapsplikt skal sende verjerekneskap for dei eigedelane som blir forvalta i sitt/verjeoppdraga sine til Statsforvaltaren.

I 2024 skal du som verje innan 30. april for kvar verjerekneskap sende inn

 • Årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning / Fullstendighetserklæring (GA-8042)

       Hugs å 

      -  hjelp den du er verje for med skattemeldinga for 2023 før du fyller ut fullstendigheitserklæringa. Informasjon som er relevant for tilgang, utfylling og innsending av skattemeldinga finn du på www.skatteetaten.no.
      -  sende skjemaet i den nye versjonen i Altinn (versjon 3.0), som blei lansert 21.12.2023. 
      -  svare på alle punkta, elles blir ikkje fullstendigheitserklæringa godkjend.
      -  signere med dato og underskrift viss du sender inn fullstendigheitserklæringa på papir.

 • Kontoutskrifter (vedlegg til erklæringa)

       For den perioden du har vore verje frå 01.01.23 til 31.12.23 skal du sende kopi av alle månadlege kontoutskrifter og for alle kontoane du har disposisjonsrett til i verjemålet.

       Hugs at

     - du skal sende inn kontoutskrifter per månad, sjølv om det ikkje har vore rørsler på kontoen eller du som verje har brukt kontoen. Alternativt må du leggje fram dokumentasjon frå banken på at det ikkje har vore rørsler på kontoen.
     - kontoutskriftene skal sendast inn i banken sitt eige format, det vil seie slik du får den frå banken/hentar den frå nettbanken. Du kan ikkje kopiere kontoutskrifta til *Word, Excel eller liknande.
     - det ikkje er tilstrekkeleg å sende inn transaksjonsoversikt frå konto/nettbank
     - dersom teksten ikkje forklarer kva transaksjonen gjeld, skal forklaring påteiknast tydeleg på kontoutskrifta. Alle kontantuttak må forklarast. Du kan eventuelt nytte kommentarfeltet i fullstendigheitserklæringa, eller leggje ved forklaring på eige ark.
     Det er viktig at Statsforvaltaren og revisor kan forstå forklaringane av transaksjonar på kontoutskriftene, og at det kjem tydeleg fram kva midlane er brukt til.

     Vi minner om at verjehavars inntekter som den klare hovudregelen skal innbetalast til konto i namnet på personen, og ikkje til kontoen til verja, bufellesskap, eller andre.


Slik sender du inn dokumentasjonen

Statsforvaltaren føretrekkjer digital innsending, og oppmodar alle verjer til å sende inn verjerekneskapen via Altinn.

I Altinn fyller du ut skjema for Fullstendighetserklæring og legg ved relevante vedlegg.Innsending via Altinn


Husk at

 - du nyttar din eigen elektroniske ID og ikkje Iden til personen du er verje for

 - du må sende inn verjerekneskapen via Altinn først når alle aktuelle dokument og vedlegg ligg

 - du føre nyttar korrekt kategori for vedlegga du legg ved

Informasjon om forvaltning av midlar og fristar

 • Ei verje skal som hovudregel ikkje disponere meir enn 237 240 kroner (tilsvarande 2 gonger Folketrygdens grunnbeløp) på vegner av person med verje. Beløp over 2G skal overførast til ein kapitalkonto som statsforvaltaren skal forvalte på vegner av personen med verje. For nærmare informasjon om dette, kontakt statsforvaltaren.
 • Verjer med rekneskapsplikt skal oppbevare alle kvitteringar og bilag knytt til verjemålet i minst tre år. Kvitteringar og bilag skal ikkje sendast til statsforvaltaren.
 • Eventuelle søknader om godkjenninga til statsforvaltaren, oppmodingar, honorarkrav, eller anna, sendast i separat sending - og ikkje blir lagt ved verjerekneskapen.
 • Fristen for å sende inn samla og fullstendig rekneskap er 30. april 2024.

                  - Mangelfull levering av verjerekneskap innan fristen kan få konsekvensar for vervet ditt som verje.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte statsforvaltaren din.

Skattemeldinga til verja

Følgjande informasjon kjem frå Skatteetaten, og dersom du har spørsmål til noko av dette, kan du vende deg til Skatteetaten gjennom Skriv til oss - Skatteetaten. Hugs å skrive kven du vender deg på vegner av.

Informasjon om skattemeldinga du skal levere for personen du er verje for, kan du sjå på eige punkt lenger ned.Alminnelege verjer

Godtgjøring som ikkje overstig 6 000 kroner i løpet av eit inntektsår er skattefrie. Beløpsgrensa gjeld uavhengig av kven som dekkjer godtgjeringa. Dersom du har fleire verjeoppdrag som blir dekte av same statsforvaltar, gjeld beløpsgrensa for den samla godtgjeringa frå denne statsforvaltaren. Viss godtgjeringa er høgare enn beløpsgrensa er heile beløpet skattepliktig som lønn. Dekning av utgifter er ikkje skattepliktig for verjer som ikkje er næringsdrivande.


Døme 1: Eitt oppdrag – faste satsar

Kari er verje for Per. Mandatet er varetaking av både økonomiske og personlege interesser. Kari får godtgjering med fast sats som alminneleg verje (4000 kroner per år). I tillegg får ho utgiftsdekning med fast sats (1000 kroner per år).

 • Viss Per betaler utgiftene til verje:

Inntekta er skattefri for Kari. Ho skal ikkje føre opp motteken godtgjering eller utgiftsdekning i eiga skattemelding. Per har rett til frådrag for utgiftene han har betalt for verje (til saman 5000 kroner). Som verje må Kari føre opp dette i Pers skattemelding.

 • Viss statsforvaltaren betaler utgiftene til verje:

Inntekta er skattefri for Kari. Viss godtgjeringa likevel er førehandsutfylt som lønn i Karis skattemelding, må ho stryke denne og levere skattemeldinga.

Døme 2: To oppdrag – faste satsar

Kari er verje for Per og Pål. Mandatet i begge saker er varetaking av både økonomiske og personlege interesser. Kari får fast sats som alminneleg verje for godtgjering (til saman 8000 kroner per år) og utgiftsdekning (til saman 2000 kroner per år).

 • Viss Per og Pål betaler utgiftene til verje:

Inntektene er skattefrie for Kari, fordi årleg godtgjering ho får frå Per ikkje overstig 6 000 kroner og årleg godtgjering ho får frå Pål ikkje overstig 6 000 kroner. Ho skal ikkje føre opp motteken godtgjering i eiga skattemelding. Per og Pål har rett til frådrag for utgiftene dei har betalt for verje (5000 kroner kvar). Som verje må Kari føre opp det som er betalt i høvesvis Per og Pål si skattemelding.

 • Viss statsforvaltaren i fylket betaler utgiftene til verje:

Godtgjeringa blir skattepliktig for Kari som lønn, fordi samla utbetaling av godtgjering frå same statsforvaltar overstig beløpsgrensa på 6 000 kroner. Beløpet – 8 000 kroner i dette dømet – er normalt førehandsutfylt i skattemeldinga (Under Arbeid, trygd og pensjon). Sidan Kari blir rekna som lønnsmottakar, og ikkje næringsdrivande, er utgiftsdekninga som ho har fått (2000 kroner) ikkje skattepliktig.

Døme 3: Eitt oppdrag - time for time

Kari er verje for Per. Per har omfattande hjelpebehov og Kari har avklart med Statsforvaltaren at oppdraget skal godtgjerast time for time. I løpet av inntektsåret har Kari fått utbetalt 8 000 kroner i godtgjering. I tillegg har ho motteke dekning av faktiske, dokumenterte utgifter.

 • Viss statsforvaltaren betaler godtgjering og utgiftsdekning:

Godtgjeringa blir skattepliktig for Kari som lønn, fordi samla utbetaling av godtgjering frå statsforvaltaren overstig beløpsgrensa på 6 000 kroner. Beløpet – 8 000 kroner i dette dømet – er normalt førehandsutfylt i skattemeldinga (Under Arbeid, trygd og pensjon). Utgiftsdekninga er ikkje skattepliktig inntekt sidan Kari ikkje er næringsdrivande.

 • Viss Per betaler utgiftene til verje:

For Kari blir motteken godtgjering skattepliktig som lønn. Per blir rekna som privat arbeidsgivar, men blir i utgangspunktet ikkje pliktig til å betale arbeidsgivaravgift. Som verje må Kari på vegner av Per rapportere godtgjeringa som lønn i A-meldinga (A04), før utbetalinga blir gjord. For å levere denne må Kari representere Per i Altinn, velje "nytt skjema", søkje opp "A04", gå til skjemautfylling og rapportere lønna til arbeidstakar (Kari) og innbetale forskotstrekk (bereknast i sjølve A-meldinga) frå verjekontoen. Netto godtgjering etter skattetrekk blir utbetalt frå verjekonto til verje. Det er berre godtgjeringa som skal rapporterast som lønn. Utgiftsdekninga skal ikkje rapporterast i A-meldinga (utgiftsdekninga er ikkje skattepliktig for Kari sidan ho ikkje er næringsdrivande).


Faste verjar


Faste verjer har mange oppdrag og blir rekna som næringsdrivande. All godtgjering og utgiftsdekning opptent gjennom året er skattepliktig som verksemdsinntekt.

Næringsdrivande verjer har rett til frådrag for kostnader pådrege i samband med utøving av verksemda, sjå skatteetaten.no/fradragsveiviser.

Skattemelding for næringsdrivande må leverast innan 31. mai, og ho må leverast i Skatteetatens elektroniske leveringsløysing.

Nærmare informasjon om leveringsløysing finn du på skatteetaten.no/skattemeldingbedrift.

Skattemelding for den du er verje for

Følgende informasjon kjem frå Skatteetaten, og dersom du har spørsmål til noko av dette, kan du vende deg til dei gjennom Skriv til oss - Skatteetaten. Hugs å skrive kven du vender deg på vegner av.

Informasjon om skattemeldinga for deg som er verje kan du lese over.

Generelt om skattemeldinga 2023

Skattemeldinga for 2023 blir tilgjengeleg via skatteetaten.no i perioden 07. mars – 22. mars. Skattemeldinga skal vere tilgjengeleg for alle elektronisk 22. mars.

Skatteetaten har teke i bruk dei digitale verjefullmaktene for tenesteområdet "skatt". Det betyr at verje med dette tenesteområdet automatisk har tilgang til verjehavars skattemelding og andre skattedokument digitalt.

Sjå òg informasjon her Få tilgang til andres skatteforhold - Skatteetaten

Skattemeldingen er førehandsutfylte, men ikkje nødvendigvis ferdigutfylte. Verge må kontrollere om verjehavars opplysningar røystar og er fullstendige. Ver merksam på at når livet endrar seg vil ofte òg skatten endrast, sjå skatteetaten.no/livsendringer.

Personar som sjølv betaler verja har rett til frådrag

Når det er verjehavar sjølv (ikkje Statsforvalter) som har betalt godtgjering og utgiftsdekning til verje, har verjehavar rett til frådrag for utgiftene i skattemeldinga. Beløpet er ikkje førehandsutfylt. Verge må derfor endre og levere skattemeldinga for verjehavar innan fristen 30. april. Frådragsgodkjent beløp er summen verjehavar betalte til verje i 2023.

Ved levering via skatteetaten.no søkjer ein etter Verge i søkjefeltet, går til kortet for Kostnader til godtgjersle og kostnadsdekning til verje og fyller ut beløp, kven det er betalt til og årsak til endring.

Dersom det er bytt verje i løpet av året og/eller er betalt til mellombels verje, vil det vere opplysande for Statsforvalter at det i verjehavars skattemelding blir skrive kva beløp som gjeld kva verje og for perioden det er betalt for. Teksten skriv du inn som beskrive ovanfor.

Ingen endringar - inga pliktig levering

Dersom det er Statsforvalter som har betalt godtgjering og utgiftsdekning til verje, og verje har sjekka og funne at dei førehandsutfylte opplysningane i verjehavars skattemelding er fullstendige og korrekte, treng verje ikkje å levere verjehagars skattemelding. Vel ein å ikkje levere, vil verjehavar ikkje få høve til å få skatteoppgjeret før tidlegast i juni.

Slik legg du til betalt verjegodtgjersle i skattemeldinga til den du er verje for

 1. Søk etter «Verje»
 2. Vel Kostnader til verjegodtgjersle
 3. Kortet «Kostnader til verjegodtgjersle» dukkar opp
 4. Skriv inn kven det er betalt til
 5. Skriv inn beløp
 6. Oppgi årsak til endring
 7. Trykk OK
 8. Sjekk at beløpet har komme til med i skattemeldinga