Hopp til hovedinnhold

Virksomhet

Vergens oppgaver

Beskrivelse

Bank

Representasjon dagligbank

Omfatter oppgaver knyttet til å opprette kundeforhold, opprette/avslutte konto, disposisjonsrett, etablere/endre betalingsavtaler og forvalte låneavtaler

Bank

Ta opp lån/kreditter

Gjelder søknad om etablering av banklån - dette krever statsforvalterens samtykke

Forsikringsselskap

Forvalte forsikringsavtaler

Omfatter oppgaver knyttet til å etablere/endre/avslutte forsikringsavtaler og representasjon ved forsikringsoppgjør

Helfo

Refusjon for privatpersoner

Gjelder bistand til å søke om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven, herunder innsyn i og håndtering av egenandel-/frikortordningen og helsetjenester gitt i utlandet. Gjelder også når en tredjepart sender søknad på vegne av en person (eks. lege, arbeidsgiver, forsikringsselskap)

Helfo

Fastlege

Gjelder bistand til å bytte fastlege, samt å kunne se tidligere og nåværende fastlege

Husbanken

Bostøtte

Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om statlig bostøtte hos Husbanken

Husbanken

Startlån

Gjelder søknad om og/eller eventuelt klage på vedtak om startlån hos Husbanken

Inkassoselskap

Forhandle og inngå inkassoavtaler

Gjelder avtaleinngåelse og forhandling med ulike inkassoselskaper

Kartverket

Salg av fast eiendom/borettslagsandel

Omfatter emnene tinglyse eierskifte, sletting av rettighet/servitutt/heftelse, sikringspant. Tjenesteområdet vil også gjelde for overføring av fast eiendom/borettslagsandel mellom ektefeller/samboere - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Kjøp av eiendom

Omfatter emnene tinglyse eierskifte, pantsette eiendom, tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Arv - privat skifte og uskifte

Omfatter emnene hjemmelserklæring og skjøte videre - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Endring av eiendom

Omfatter emnene seksjonering, reseksjonering, fradelinger, sammenslåinger, registreringer av festegrunn, endringer av festenummer til bruksnummer, arealoverføring - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Avtaler og rettigheter

Omfatter emnene tinglyse avtaler (rettighet/servitutt/heftelse) og festekontrakt, tinglysning av prioritetsbestemmelser, nedkvitteringer, tinglysing på ny, transport av frivillige heftelser og tvangsforretninger, massetransport - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Sletting

Gjelder sletting av rettigheter i fast eiendom - dette krever statsforvalterens samtykke

Kartverket

Låneopptak

Omfatter emnene pantsette eiendom, refinansiering - dette krever statsforvalterens samtykke

Kommune

Bygg og eiendom

Omfatter oppgaver som hører inn under områdene bygging, eiendom, kjøp og salg, leie og utleie, samt priser og gebyr for bygg og eiendom

Kommune

Helse og omsorg

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene avlastning og støtte, helsetjenester, omsorgstjenester og velferdsstøtte

Kommune

Skatt og avgift

Omfatter oppgaver som hører inn under områdene arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter, eiendomsskatt og skatteattest

Kommune

Sosiale tjenester

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene botilbud, kvalifisering til arbeid, økonomiske ytelser og rådgivning

Kommune

Skole og utdanning

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene grunnskole, videregående skole, høyere utdanning, voksenopplæring og skolehverdag

Kredittvurderingsselskap

Kredittsperre

Gjelder avtaleinngåelse om kredittsperre

Namsmannen

Gjeldsordning

Gjelder søknad om og/eller forvaltning av eksisterende gjeldsordninger

Namsmannen

Tvangsfullbyrdelse

Gjelder representasjon i saker om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven

Nav

Arbeid

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene forsikring/sykepenger (selvstendig næringsdrivende og frilansere), sykepenger, tilleggsstønad og yrkesskade/menerstatning og arbeidsavklaringspenger. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Nav

Familie

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene barnebidrag, barnetrygd, enslig forsørger, foreldre- og svangerskapspenger, grunn- og hjelpestønad og kontantstøtte. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Nav

Hjelpemidler

Omfatter emnene hjelpemidler, helsetjenester, ortopediske hjelpemidler og bil

Nav

Pensjon

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene alderspensjon, supplerende stønad, uførepensjon/-trygd, avtalefestet pensjon, ytelser for gjenlevende (alle typer pensjonsytelser). Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Nav

Sosiale tjenester

Omfatter tilbud og støtteordninger som hører inn under områdene gjeldsrådgivning, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig botilbud, økonomisk rådgivning, forsvarlig livsopphold, midlertidig inntektssikring og økonomisk stønad. Gjelder innsyn/saksbehandling og utbetaling

Pasientreiser

Refusjon av pasientreiser

Søknad om og/eller eventuell klage på vedtak om refusjon av reiseutgifter i forbindelse med behandlinger som dekkes av det offentlige

Skatteetaten

Innkreving

Gjelder oppfølging og behandling av krav fra Skatteetaten, for eksempel restskatt

Skatteetaten

Endre postadresse

Gjelder endring av postadresse for person med verge

Skatteetaten

Melde flytting

Gjelder endring av bostedsadresse

Skatteetaten

Skatt

Gjelder innsyn i skattedata, og representasjon overfor skattemyndighetene i alle saker om skatteforhold, herunder endring av skattekort, levering av skattemelding, skatteoppgjør og det ordinære løpet for restskatt eller penger til gode.

Statens innkrevingssentral

Gjeldsordning og betalingsavtaler

Gjelder søknad om og forvaltning av gjeldsordning og betalingsavtaler

Statsforvalter

Søke om samtykke til disposisjon

Gjelder søknad om disposisjoner som krever statsforvalterens samtykke

Tingretten

Begjære uskifte

Gjelder melding om uskiftet bo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 14 og 32 - dette krever statsforvalterens samtykke

Tingretten

Privat skifte av dødsbo

Omfatter tilfeller der vergen på vegne av vergehaveren overtar boet til privat skifte og ivaretakelse av andre rettigheter som arving

Tingretten

Begjære skifte av uskiftebo

Gjelder skifte av uskiftebo jf. vgml. § 41 (3) og arvl. §§ 28 og 29 - dette krever statsforvalterens samtykke

Øvrige

Kjøp/leie av varer og tjenester

Gjelder i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, omfatter også heving av avtaler, reklamasjon mm.

Øvrige

Inngåelse av husleiekontrakter

Gjelder i forbindelse med inngåelse av husleiekontrakter

Øvrige

Avslutning av husleiekontrakter

Gjelder i forbindelse med avslutning av husleiekontrakter

Øvrige

Salg av løsøre av større verdi

Gjelder salg av løsøre av større verdi (herunder bil), usedvanlig karakter eller av spesiell interesse for vergehaver eller dennes nærmeste familie - dette krever statsforvalterens samtykke

Øvrige

Disponere inntekter til å dekke utgifter

Gjelder adgangen til å bruke vergehaverens inntekter til å betale regninger, betjene gjeld, og dekke øvrige utgifter