Hopp til hovedinnhold

Forvaltning av midlar og regelbok

Dei verdiane i eit verjemål som statsforvaltaren etter loven skal forvalte, blir plassert som bankinnskot på individuelle kontoar i bank. Innskota kan berre plasserast i godkjende bankar, og det er eit eige dokument (Regelboken) som regulerer forholdet mellom bankane, Sivilrettsforvaltningen og statsforvaltarane.

Dei godkjende bankane og produkttilboda deira finn du på eigne sider. Valet av bank blir meldt inn til statsforvaltaren på skjemaet "Val av plassering av midlar på kapitalkonto" som du finn i skjemaoversikta vår.

Alle bankar skal tilby produkt 1 som ein obligatorisk konto for verjemålsmidlar. På resten av kontoalternativa er det ulike former for binding av innskota, og desse kontoane er valfrie.

Dersom kvar enkelt bank av ulike grunnar i periodar ikkje kan ta imot innskot på eitt eller fleire av produkta sine, vil dette komme fram av kommentarfelta.

Rentene for dei aktuelle produkta fastset bankane sjølv, etter eigne kommersielle vurderingar.

Regelboka

Regelboken regulerer forholdet mellom bank, sentral verjemålsstyresmakt (Sivilrettsforvaltningen) og lokal verjemålsstyresmakt (statsforvaltaren). Regelboka supplerer gjeldande lovar og forskrifter for plassering av verjemålsmidlar i bank.