Veiledning til innsending av vergeregnskapet finner du ved å trykke her.

NB! På grunn av coronasituasjonen er arkivfunksjonen hjå statsforvaltaren lågare enn vanleg, og det er til stor hjelp om flest mogleg sender verjerekneskapet og andre meldingar til statsforvaltaren digitalt. 

Statens sivilrettsforvaltning ønskjer å auke graden av digitalisering, og i år er det ekstra bra for statsforvaltaren om du hjelper med det. Ikkje berre hjelper du statsforvaltaren, men det aukar også sjansen for at meldinga di kjem fram raskt, og at du får eit raskare svar. 

 

 

Regnskapsplikten du har som verge medfører at du årlig må sende inn vergeregnskap for hver enkelt vergehaver du er verge for. Vergeregnskapet består av Fullstendighetserklæring, kopi av vergehaverens skattemelding med årsoppgaver samt kontoutskrifter tilhørende vergehaver der du som verge har disposisjonsrett:

Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) (GA-8042)

Alle punkter skal besvares. Fullstendighetserklæringen blir ikke godkjent dersom dette ikke er gjort.  Dersom fullstendighetserklæringen sendes inn på papir skal den påføres dato og din underskrift. Skjemaet kan ikke fylles ut før vergehavers Skattemelding for 2020 foreligger.

Skattemelding

Kopi av skattemeldingen (tidligere selvangivelsen) til personen du er verge for. Skattemelding i nytt format har mindre spesifiseringsnivå og har ikke tilsvarende mulighet for nedlastning og utskrift som tidligere. Fra 7. april 2021 er det mulig å hente ut en PDF-versjon av skattemeldingen i Altinn for alle skatteytere. Denne versjonen inneholder samme spesifiseringsnivå som i gammel versjon (RF-1030) og det er kopi av denne som Statsforvalteren trenger. Dersom du gjorde korrigeringer før 7. april 2021, er disse ikke med i PDF-versjonen. Du må i såfall enten gjøre endringene på nytt, eller sende med kopi av begge skattemeldinger. På siden www.vergemal.no/vergehavers-skattemelding finner du informasjon om utfylling, utskrift og hvordan du kan få digital tilgang til vergehavers skattemelding.

Årsoppgaver

Du skal sende inn årsoppgaver fra alle banker vergehaver har konto i, samt årsoppgaver fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som tilhører vergehaver.

Kontoutskrifter

Du skal sende inn kopi av månedlige kontoutskrifter for alle kontoene du har disposisjonsrett til i vergemålet. Kontoutskriftene skal dekke alle måneder og skal sendes inn selv om det ikke har vært bevegelser på kontoen og selv om du som verge ikke har brukt kontoen. Alternativt må det fremlegges dokumentasjon fra bank på at det ikke har vært bevegelser på konto i 2020. Kontoutskriftene sendes i bankens eget format. Det vil si at de skal videresendes i det formatet du får dem fra banken (ikke kopieres over i word, excel eller liknende). Kontoutskrifter skal sendes for alle aktuelle måneder du har vært verge i perioden 01.01.20 til 31.12.20. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn transaksjonsoversikt fra konto/nettbank. Dersom teksten ikke forklarer hva transaksjonen gjelder, skal forklaring påtegnes tydelig på kontoutskriften.  Alle kontantuttak må forklares på kontoutskriften. Du kan evt. benytte pkt. 5.11 i fullstendighetserklæringen, eller legge ved forklaring på eget ark. Det er viktig at transaksjoner på kontoutskriftene gjøres forståelig for Statsforvalteren og revisor, slik at det fremgår hva midlene er benyttet til. Vi minner om at vergehavers inntekter som den klare hovedregel skal innbetales til konto i dennes navn, og ikke til vergens konto, bofellesskap, eller andre.

Statsforvalteren foretrekker digital innsending, og alle verger oppfordrer til å sende inn vergeregnskapet via Altinn. I Altinn fyller du ut skjema for vergeregnskap/Fullstendighetserklæring GA-8042 og legger ved aktuelle vedlegg som beskrevet ovenfor.  Brukerveiledning for innlevering av Fullstendighetserklæring via Altinn finner du på www.vergemal.no/vergeregnskap.  Du kan også gå inn på skjemaet via www.altinn.no og velge tema «Vergemål» under «Skjema og tjenester». 

Viktig å huske på ved innsendelse via Altinn:

  • Benytt din egen elektroniske ID ved innsendelse av vergeregnskapet og ikke ID til den du er verge for.
  • Send inn komplett vergeregnskap via Altinn når alle aktuelle dokumenter og vedlegg foreligger. Benytt korrekt kategori for vedleggene du legger ved. Dersom du legger alle vedlegg på samme kategori vil du kunne få purring på manglende innlevering.
  • Ved innsendelse via Altinn skal du ikke sende papirkopi i tillegg. 

En verge skal som hovedregel ikke disponere mer enn inntil 202 702 kroner (tilsvarende 2G) på vegne av person med verge. Overskytende skal overføres til en kapitalkonto som Statsforvalteren skal forvalte på vegne av personen. For nærmere informasjon om dette, se www.vergemal.no eller kontakt Statsforvalteren.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at du som verge med regnskapsplikt, skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år. Kvitteringer og bilag skal ikke sendes til Statsforvalteren.

Fullstendig/samlet regnskap som forklart over bes sendt Statsforvalteren via Altinn innen 30. april 2021. Vi gjør oppmerksom på at mangelfull levering av fullstendig vergeregnskap innen fristen kan få konsekvenser for ditt verv som verge.

Innen skattemeldingen for 2020 foreligger blir det også lagt ut nyttig informasjon om utfylling av din egen skattemelding angående ditt eller dine vergeoppdrag på www.vergemal.no/vergens-skattemelding.

Dersom noe er uklart, ber vi deg ta kontakt med Statsforvalteren.