Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.