Informasjon om skattemeldingen du skal levere for personen du er verge for, kan du se på siden om vergehavers skattemelding.

Alminnelige verger

Utbetalt godtgjøring som ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av et inntektsår er skattefri. Beløpsgrensen gjelder uavhengig av om godtgjøringen dekkes av den vergetrengende selv eller av statsforvalteren. Dersom vergen har flere vergeoppdrag som dekkes av samme statsforvalter, gjelder beløpsgrensen for den samlede godtgjøringen fra denne statsforvalteren. Hvis godtgjøringen er høyere enn beløpsgrensen er hele beløpet skattepliktig som lønn. Utgiftsdekning til verge som ikke er næringsdrivende er ikke skattepliktig.

Eksempel 1: Ett oppdrag – faste satser

Kari er verge for Per. Mandatet er ivaretakelse av både økonomiske og personlige interesser. Kari mottar godtgjøring med fast sats som alminnelig verge (4000 kroner per år). I tillegg mottar hun utgiftsdekning med fast sats (1000 kroner per år).

  1. Per betaler utgiftene til verge

Inntekten er skattefri for Kari. Hun skal ikke føre opp mottatt godtgjøring eller utgiftsdekning i egen skattemelding. Per har rett til fradrag for utgiftene han har betalt for verge (til sammen 5000 kroner). Som verge må Kari føre opp dette i Per sin skattemelding.

  1. Statsforvalteren betaler utgiftene til verge

Inntekten er skattefri for Kari. Hvis godtgjøringen likevel er forhåndsutfylt som lønn i Kari sin skattemelding, må hun stryke denne og levere skattemeldingen.

Eksempel 2: To oppdrag – faste satser

Kari er verge for Per og Pål. Mandatet i begge saker er ivaretakelse av både økonomiske og personlige interesser. Kari mottar fast sats som alminnelig verge for godtgjøring (til sammen 8000 kroner per år) og utgiftsdekning (til sammen 2000 kroner per år).

  1. Per og Pål betaler utgiftene til verge

Inntektene er skattefrie for Kari, fordi årlig godtgjøring hun mottar fra Per ikke overstiger 6 000 kroner og årlig godtgjøring hun mottar fra Pål ikke overstiger 6 000 kroner. Hun skal ikke føre opp mottatt godtgjøring i egen skattemelding. Per og Pål har rett til fradrag for utgiftene de har betalt for verge (5000 kroner hver). Som verge må Kari føre opp det som er betalt i henholdsvis Per og Pål sin skattemelding.

  1. Statsforvalteren i fylket betaler utgiftene til verge

Godtgjøringen blir skattepliktig for Kari som lønn, fordi samlet utbetaling av godtgjøring fra samme statsforvalter overstiger beløpsgrensen på 6 000 kroner. Beløpet – 8 000 kroner i dette eksempelet – er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen (post 2.1.1). Siden Kari regnes som lønnsmottaker, og ikke næringsdrivende, er utgiftsdekningen som hun har mottatt (2000 kroner) ikke skattepliktig.

Eksempel 3: Ett oppdrag - Time for time

Kari er verge for Per. Per har omfattende bistandsbehov og Kari har avklart med Statsforvalteren at oppdraget skal godtgjøres time for time. I løpet av inntektsåret har Kari fått utbetalt 8 000 kroner i godtgjøring. I tillegg har hun mottatt dekning av faktiske, dokumenterte utgifter.

  1. Statsforvalteren betaler godtgjøring og utgiftsdekning

Godtgjøringen blir skattepliktig for Kari som lønn, fordi samlet utbetaling av godtgjøring fra statsforvalteren overstiger beløpsgrensen på 6 000 kroner. Beløpet – 8 000 kroner i dette eksempelet – er normalt forhåndsutfylt i skattemeldingen (post 2.1.1). Utgiftsdekningen er ikke skattepliktig inntekt siden Kari ikke er næringsdrivende.

  1. Per betaler utgiftene til verge

For Kari blir mottatt godtgjøring skattepliktig som lønn. Per regnes som privat arbeidsgiver, men blir i utgangspunktet ikke pliktig til å betale arbeidsgiveravgift. Som verge må Kari på vegne av Per rapportere godtgjøringen som lønn i A-meldingen (A04), før utbetalingen gjøres. For å levere denne må Kari representere Per i Altinn, velge "nytt skjema", søke opp "A04", gå til skjemautfylling og rapportere lønnen til arbeidstaker (Kari) og innbetale forskuddstrekk (beregnes i selve A-meldingen) fra vergekontoen. Netto godtgjøring etter skattetrekk utbetales fra vergekonto til verge. Det er bare godtgjøringen som skal rapporteres som lønn. Utgiftsdekningen skal ikke rapporteres i A-meldingen (utgiftsdekningen er ikke skattepliktig for Kari siden hun ikke er næringsdrivende).

Faste verger

Faste verger har mange oppdrag og regnes som næringsdrivende. All godtgjøring og utgiftsdekning opptjent gjennom året er skattepliktig som virksomhetsinntekt.

Næringsdrivende verger har rett til fradrag for kostnader pådratt i forbindelse med utøvelse av virksomheten, se
skatteetaten.no/fradragsveiviser.

Skattemelding for næringsdrivende må leveres innen 31. mai, og den må leveres i Skatteetatens elektroniske leveringsløsning.
Det er ulike alternativer for levering.
Næringsrapport skatt anbefales for faste verger som ikke har regnskapsfører.

Nærmere informasjon om leveringsløsningene finner du på
skatteetaten.no/skattemeldingbedrift.