Godtgjøring

Du har normalt krav på godtgjøring for arbeidet som verge. Er du verge for nærstående, vil du kun ha krav på godtgjøring i særlige tilfeller. I vurderingen av om det foreligger særlige grunner, vil det legges vekt på oppdragets omfang og varighet. Godtgjøringen ytes som hovedregel etter faste årlige satser, og størrelsen på godtgjøringen avhenger av ditt mandat og om du er alminnelig eller fast verge. 

Alminnelig verge

Fast verge

Personlige interesser

Økonomiske interesser

Begge

Personlige interesser

Økonomiske interesser

Begge

2 000

3 500

4 000

4 500

7 500

10 000

 

Unntaksvis kan du få innvilget timegodtgjøring. Du må da dokumentere at fast sats årlig sats ikke gir rimelig dekning, og timeforbruket må dokumenteres med detaljerte timelister. Timegodtgjøring kan for eksempel være aktuelt i oppstartsfasen av et vergemål, i oppdrag som har kort varighet eller lite omfang, og i oppdrag med omfattende bistandsbehov. Timesatsen er 400 kroner for faste verger og 200 kroner for alminnelige verger. Dersom du mener at du skal ha timegodtgjøring bør du ta kontakt med statsforvalteren før du utfører arbeidet.

Advokater som er oppnevnt i egenskap av å være advokat, og hvor oppdraget krever juridisk bistand, godtgjøres time for time etter offentlig salærsats.

Godtgjøringen ytes etterskuddsvis, og du må sende søknad til statsforvalteren om godkjenning av kravet om godtgjøring. Hovedregelen er at vergehaver dekker godtgjøringen til vergen. Dersom vergehaver har inntekt tilsvarende minstepensjon eller mindre, og formue under 50 000 kroner, dekkes godtgjøringen av statsforvalteren.

Utgiftsdekning

Du vil også ha krav på å få dekket nødvendige utgifter du har hatt i tilknytning til vergeoppdraget. Den faste satsen er satt til 1 000 kroner per år. Dersom du har utgifter som i vesentlig grad overstiger den faste satsen for utgiftsdekning, kan du søke statsforvalteren om å få dekket disse.

Retningslinjer for godtgjøring og utgiftsdekning finner du her.

Søknadsskjema for godtgjøring finner du her.