• Vi deler ut inntil to stipend i året på til sammen 30 000 kroner.
  • Søknadsfristen er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemestret.
  • Søknad, karakterutskrift og prosjektskisse sendes til post@sivilrett.no.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden, der masteroppgavenes relevans for vergemålsfeltet vil bli tillagt stor vekt. Tildeling av stipend forutsetter at vi kan publisere masteroppgaven din på våre nettsider. Det kan også bli aktuelt at du presenterer masteroppgaven for eksempel på et seminar eller en faglunsj.

Temaer og problemstillinger vi mener er aktuelle:

  • Fremtidsfullmakter: Selvbestemmelse og rettssikkerhet. Hvilken kontroll er det med fremtidsfullmakter og fremtidsfullmektiger, og hva skal til for å opprette vergemål for en person som har skrevet fremtidsfullmakt.
  • Vergemålsloven § 94: Nærståendes representasjonsrett.
  • Vergens rettigheter og plikter etter vergemålsloven opp mot pårørendes rolle etter helselovgivningen.
  • Vergerollen i ulike lover: Hvilke funksjoner/oppgaver vergen har i ulike særlover, og hvilke lover gir et organ hjemmel til å kreve at statsforvalteren oppnevner verge.

Vi vil også vurdere søknader om andre vergemålsrettslige temaer enn de ovennevnte.

Ta kontakt med oss på post@sivilrett.no eller 22991325 om du har spørsmål i denne sammenhengen.

Les mer om Statens sivilrettsforvaltning på www.sivilrett.no.