Statens sivilrettsforvaltning har etablert et prosjekt som skal utvikle en samtalemetodikk som kan brukes av fylkesmannen eller vergene i møter med den som trenger verge. Dette innebærer at det blir et felles verktøy for fylkesmennene når de skal gjennomføre samtale med en det kan være aktuelt å opprette vergemål for. Samtalemetodikken skal også brukes til opplæring av hvordan verger kan gi vergehavere beslutningsstøtte.

 

Slik vergemålsloven skal forstås, skal ordinære vergemål ikke opprettes dersom en person ikke ønsker å være under vergemål. I mange tilfeller er det imidlertid mange personer rundt den det kan være aktuelt å opprette verge for som kan ha synspunkter. I og med at det er personens egen vilje som er avgjørende, skal metodikken søke å bidra til å gi pålitelig informasjon om personens vilje. Utviklingen av verktøyet skjer med innspill fra et tverrfaglig kompetansemiljø, og prosjektet har etablert kontakt med flere læringspartnere som har kompetanse på beslutningsstøtte.

 

Det legges opp til at prosjektet ferdigstiller sitt arbeid i 2018, og at metoden tas i bruk 2019.