Vanligvis kan ikke barn selv bestemme over egne midler eller ivareta rettighetene sine. Vergen eller vergene gjør dette for de mindreårige. Det finnes likevel unntak. Mindreårige over 15 år kan selv inngå arbeidsavtale. Hvis statsforvalteren samtykker kan mindreårige over 15 år også drive næringsvirksomhet. Den mindreårige disponerer selv midler som er opptjent gjennom slikt arbeid eller næringsvirksomhet og over midler vergen har gitt den mindreårige tilgang til. Det samme gjelder penger som for eksempel lommepenger.

Mindreårige som har egen husholdning kan gjøre dagligdagse disposisjoner og disposisjoner knyttet til oppfostring av egne barn.

Vergen kan frata den mindreårige rådigheten over slike midler dersom hensynet til den mindreårige tilsier det. Hvis den mindreårige er over 15 år, må vergen innhente samtykke fra statsforvalteren.