At det er opprettet vergemål begrenser ikke personens rett til selv å bestemme over sine midler og sine rettigheter. Slike begrensninger skjer bare hvis det besluttes fratakelse av rettslig handleevne. Vergen kan handle på vegne av vergehaveren, men skal ikke gjøre ting personen motsetter seg.

Vergen skal også høre synspunktene til vergehaveren før vergen tar avgjørelser av større betydning og der det ellers er naturlig.