Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant.

En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl).  Det vil også være aktuelt å oppnevne representant for en mindreårig som har foreldre i Norge, men hvor disse er ute av stand til å ivareta den mindreåriges interesser.

Fylkesmannen skal oppnevne en representant for den mindreårige straks de er kjent med at vedkommende befinner seg i en situasjon som beskrevet.

Representantoppdraget deles inn i ulike faser:

  • Transittfasen: Perioden fra registrering hos Politiets utlendingsenhet til gjennomført asylintervju, eller til vedtak i beskyttelsessaken dersom asylintervju ikke foretas.
  • Ventefasen: Perioden fra asylintervju og frem til innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse, eller annen opphørsgrunn, foreligger.

Når den mindreårige får innvilget midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, faller representantordningen bort.  Den mindreårige skal da få oppnevnt verge etter reglene i vergemålsloven.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utviklet et informasjonsskriv som er oversatt til en rekke språk. Skrivet omhandler hva representantens oppgaver er og ikke er, hvem som får oppnevnt representant, samt fylkesmannens oppgaver. Skrivet er oversatt til blant annet engelsk, fransk, dari, albansk, farsi, sorani, pashto, urdu, tigrinja med flere. Representanten kan dele ut skrivet til den mindreårige.

Skrivene finnes her