Innenfor rammen av ditt mandat kan du foreta rettslige handlinger og råde over midler på vegne av personen du er verge for.

Du bør rådføre deg med fylkesmannen i tilfeller hvor du er i tvil, eller når det gjelder avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål.

Fylkesmannen skal gi veiledning og bistand og følge med på din utførelse av vergeoppdraget, samt kontrollere vergeregnskapet. Som verge står du under tilsyn av fylkesmannen og plikter å gi de opplysninger om vergemålet som fylkesmannen ber om.