Alle mindreårige må ha verge fordi mindreårige som hovedregel ikke kan ivareta økonomien eller rettighetene sine selv. Vergemål for mindreårige gjelder hovedsakelig økonomiske forhold. Ivaretakelse av andre rettigheter følger vanligvis for reglene om foreldreansvar. Det er vanligvis foreldrene som er verger sammen. Hvis ingen av foreldrene kan ivareta interessene til den mindreårige skal statsforvalteren oppnevne ny eller midlertidig verge.

Hvis det er til den mindreåriges beste, kan tingretten bestemme at foreldrene skal fratas vergeoppdraget. Det må da oppnevnes en ny verge for den mindreårige.