Statsforvalterenskal oppnevne verge for en mindreårig som er uten fungerende verge. Dette vil typisk være aktuelt for foreldreløse barn og mindreårige asylsøkere. 

Statsforvalterenavgjør hvem som skal oppnevnes som verge. Den mindreårige skal imidlertid høres i henhold til alder og modenhet.

Personen som oppnevnes som verge må være egnet for oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva dette innebærer. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er hvorvidt vedkommende kan håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverk og offentlige instanser, har god formuleringsevne og har orden i egen økonomi.   Vedkommende må også ha god vandel, og faste/alminnelige verge må legge frem politiattest.