Oppdraget som representant opphører når:

  • Asylsøkeren fyller 18 år, eller anses å være over 18 år i vedtak fra Utlendingsdirektoratet.
  • Den mindreårige blir innvilget oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge.
  • Den mindreårige forlater Norge varig.
  • Foreldre eller andre med foreldreansvar kommer til Norge, eller blir igjen i stand til å utøve foreldreansvaret.
  • Vilkårene for oppnevning bortfaller på annen måte.

Du kan kreve å bli løst fra oppdraget som representant. Det må i disse tilfellene gis rimelig varsel, slik at statsforvalteren får tilstrekkelig tid til å forhåndsvarsle den mindreårige om bytte av representant.

Statsforvalteren kan også beslutte at det vil være til det beste for den mindreårige at du fratas oppdraget som representant.  Dette vil typisk være aktuelt i tilfeller hvor den mindreårige flytter til et sted langt unna der representanten bor. Det må i disse tilfelle vurderes hva som er til barnets beste.

Representantoppdraget vil ikke opphøre før en ny representant er oppnevnt.