Hva som kreves for at du skal kunne oppnevnes som verge, avhenger av oppdraget. For å bli verge må du må være egnet for det aktuelle oppdraget. Det vil variere fra oppdrag til oppdrag hva dette innebærer. Momenter som vil kunne bli lagt vekt på er at du er flink til å håndtere utfordringer, har kjennskap til regelverk og offentlige instanser, er flink til å formulere deg, har orden i egen økonomi og at du liker å gjøre noe for andre. Statsforvalteren avgjør hvem som skal oppnevnes som verge, og valget tas som hovedregel i samråd med personen som skal ha verge.

For at du skal kunne oppnevnes som verge kreves det videre at du:

  • Samtykker til oppnevningen.

  • At du ikke selv er under vergemål.

  • At du har god vandel. Faste verger og verger som ikke er nærstående skal fremlegge politiattest.

Statsforvalteren sørger for nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på en forsvarlig måte.