Regjeringen fremhever at negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et alvorlig samfunnsproblem, og at forebygging og bekjempelse er høyt prioritert. Det er derfor utarbeidet «Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017–2020)».

Et av tiltakene i planen handler om å øke kompetansen om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold hos vergemålsmyndigheter, verger og andre instanser.

Arbeidet er viktig for å sikre vergetrengendes integritet og rett til selvbestemmelse. Personer med behov for verge kan være mer sårbare enn andre for å bli utsatt for denne typen vold og kontroll. Eksempel på negativ sosial kontroll kan være at aktører rundt en person som trenger vergemål holder tilbake informasjon om vergemål, fordi de selv ønsker kontroll over personen. Videre kan en person som har verge bli utsatt for vold eller kontroll fra personer rundt seg.

Det er viktig å være bevisst på at negativ sosial kontroll og æresrelatert vold ikke er knyttet til noen spesiell form for religion eller etnisitet. Dette forekommer både innenfor etnisk norske familier og familier med røtter i andre kulturer.