Dersom du ikke har et begrenset mandat, trer du inn som en juridisk erstatter for foreldrene og treffer alle avgjørelser som faller inn under foreldre- og vergeansvaret. Dette innebærer avgjørelser som angår både personlige og økonomiske forhold. Dine oppgaver som representant må avgrenses mot omsorgsoppgaver.

Eksempler på oppgaver innenfor representantens virkeområde:

  • Ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og i eventuelle andre pågående saker.

  • Delta på alle samtaler den mindreårige har med utlendingsmyndighetene i anledning asylsaken.

  • Kontakt med den mindreåriges advokat.

  • Dialog med de som utøver omsorgsansvaret, og eventuell oppfølging fra andre aktører som bistandsadvokat, barnevern, politi, etc.

  • Påse at den mindreårige får forsvarlig omsorg, tilstrekkelig helsehjelp og skolegang.

  • Sikre at barnets beste blir vurdert, og at barnet blir hørt og får medvirke i avgjørelser i henhold til alder og modenhet.

  • Bistå ved undersøkelser om identitet og alder (blant annet samtykke til alderstest).

  • Følge opp andre forhold som ligger inn under det juridiske foreldreansvaret (forsvinning, pågripelse av politiet, samtykke til helsehjelp etc).

Du har ikke ansvaret for den mindreåriges forsørgelse og daglige omsorg.  Din oppgave vil her være å sikre at den mindreåriges omsorgsbehov er tilfredsstillende ivaretatt, og eventuelt klage på vegne av den mindreårige dersom vedkommende får et dårligere tilbud enn det man har krav på. Det vil for eksempel ikke være din oppgave som representant å tilrettelegge for et forsvarlig botilbud, aktiviteter, eller stå for transport av den mindreårige.