Kontaktskjema for melding til statsforvalteren

Statsforvalteren er lokal vergemålsmyndighet og behandler vergemålssaker i første instans. Det er statsforvalteren som avgjør søknader om vergemål, rekrutterer og lærer opp verger, utformer mandatet for vergeoppdragene og fører tilsyn med vergene. Videre forvalter statsforvalteren vergehavernes midler og stadfester fremtidsfullmakter. Det er også statsforvalterens oppgave å veilede publikum.

Har du spørsmål relatert til vergemål, er det din lokale statsforvalter som skal kontaktes. Det er et eget skjema for generelle henvendelser til statsforvalteren.

Gjelder henvendelsen din et konkret tilfelle, f.eks. begjæring om vergemål eller søknad om vergegodgjørelse m.fl., kan øvrige skjema benyttes.

 

Statsforvalter Telefon Besøksadresse Postadresse E-post
Oslo og Viken 69 24 70 00

Holberg terrasse,
Stensberggata 27
Oslo

Dr. Hansteinsgate 9,
(DBC - Drammen stasjon Business Centre)
Drammen

Vogts gate 17, 1532 Moss

Postboks 325
1502 Moss
sfovpost@statsforvalteren.no
Innlandet 62 55 10 02

Statens hus
Gudbrandsdalsvegen 186
2619 Lillehammer

Statens hus, Parkgata 36 2317 Hamar

Postboks 987
2604 Lillehammer
sfinpost@statsforvalteren.no
Vestfold og Telemark 33 37 10 00

Grev Wedels gate 1
3111 Tønsberg

PB 2076
3103 Tønsberg
sfvtpost@statsforvalteren.no
Agder 37 01 75 00

Fløyveien 14
Arendal

PB 504
4804 Arendal
sfagpost@statsforvalteren.no
Rogaland 51 56 87 00 Lagårdsveien 44
4010 Stavanger
PB 59
4001 Stavanger
sfropost@statsforvalteren.no
Vestland 55 57 23 00
(telefontid mandag-onsdag kl 12:00-14:00, stengt i romjulen)

Njøsavegen 2
Leikanger

Statens hus, Kaigaten 9 Bergen

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

sfvlpost@statsforvalteren.no

Møre og Romsdal 71 25 84 00 Julsundveien 9
Molde
PB 2520
6404 Molde
sfmrpost@statsforvalteren.no
Trøndelag 74 16 83 00

Statens hus
Prinsens gate 1
Trondheim

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer

PB 2600
7734 Steinkjer
sftlpost@statsforvalteren.no
Nordland 75 53 15 00 Fritjof Nansens vei 11
8003 Bodø
PB 1405
8002 Bodø
sfnopost@statsforvalteren.no
Troms og Finnmark 78 95 03 00

Fylkeshuset
Strandvegen 13
Tromsø


Grensen 7
Vadsø


PB 700
9815 Vadsø
sftfpost@statsforvalteren.no

 

SRFs rolle som sentral vergemålsmyndighet

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sentral vergemålsmyndighet. Dette innebærer at SRF har et overordnet faglig ansvar på vergemålsområdet. SRF skal bl.a. behandle klager over vedtak fattet av statsforvalterne og skal føre tilsyn med hvordan statsforvalterne utfører sin rolle som lokal vergemålsmyndighet. En del av oppgavene er også å utarbeide rundskriv og retningslinjer for å bidra til lik praktisering av lovbestemmelsene og å gjøre vurderinger av utviklingen på vergemålsområdet og gi anbefalinger om behov for regelendringer. Kapitalforvaltning er en sentral del av vergemålsordningen og SRF iverksetter tiltak som innebærer at statsforvalternes kontroll av vergeregnskap er forsvarlig, og at kapitalforvaltningen er sikker.

 

SRF har videre ansvar for etatsstyring av statsforvalterne. Gjennom etatsstyringen skal SRF bl.a.  fastsette mål for statsforvalternes arbeid, og sikre at målkrav og instrukser blir fulgt. SRF skal også følge opp at embetene utnytter tildelte ressurser på en god måte. I vergemålsforvaltningen benyttes saksbehandlingssystemet VERA. SRF følger opp drift og videreutvikling av dette systemet.

 

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Arbeidsoppgavene er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak.

Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på sine fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene. Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i Oslo. Vergemålsavdelingen er lokalisert på Hamar.

Om Vergemålsportalen

Vergemålsportalen er en informasjonsside for vergemålsfeltet. Hensikten med siden er å gi deg som leser mer informasjon om vergemål om du er verge, ønsker å bli verge, har behov for verge, er pårørende, eller er offentlig eller privat instans. Vergemålsportalen driftes av Statens sivilrettsforvaltning. Dersom du har tilbakemeldinger eller innspill som går på selve nettsiden, kan du henvende deg til: redaksjon@vergemal.no