Kontaktskjema for melding til Fylkesmannen

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og behandler vergemålssaker i første instans. Det er fylkesmannen som avgjør søknader om vergemål, rekrutterer og lærer opp verger, utformer mandatet for vergeoppdragene og fører tilsyn med vergene. Videre forvalter fylkesmannen vergehavernes midler og stadfester fremtidsfullmakter. Det er også fylkesmannens oppgave å veilede publikum.

Har du spørsmål relatert til vergemål, er det din lokale fylkesmann som skal kontaktes. For generelle henvendelser til Fylkesmannen kan følgende skjema benyttes.

Gjelder henvendelsen din et konkret tilfelle, f.eks. begjæring om vergemål eller søknad om vergegodgjørelse m.fl., kan øvrige skjema benyttes.

 

Fylkesmannsembete Telefon Besøksadresse Postadresse E-post
Oslo og Viken 69 24 70 00

Tordenskioldsgate 12
Oslo

Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Vogts gate 17, 1532 Moss

Postboks 325
1502 Moss
fmovpost@fylkesmannen.no
Innlandet 61 26 60 00

Statens hus
Gudbrandsdalsvegen 186
Lillehammer

Statens hus, Parkgata 36 Hamar

Postboks 987
2604 Lillehammer
fminpost@fylkesmannen.no
Vestfold og Telemark 33 37 10 00

Anton Jenssensgate 4
Statens bygg
Bygg I
Tønsberg

Statens hus, Gjerpensgate 14       Skien

PB 2076
3103 Tønsberg
fmvtpost@fylkesmannen.no
Agder 37 01 75 00 Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand
PB 788 Stoa
4809 Arendal
fmavpost@fylkesmannen.no
Rogaland 51 56 87 00 Lagårdsveien 44
Stavanger
PB 59
4001 Stavanger
fmropost@fylkesmannen.no
Vestland 57 64 30 00

Njøsavegen 2
Leikanger

Statens hus, Kaigaten 9 Bergen

Landbruksavdelinga, Fjellvegen 11           Førde

Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Postboks 7310, 5020 Bergen

Postboks 14, 6801 Førde

fmvlpost@fylkesmannen.no

Møre og Romsdal 71 25 84 00 Julsundveien 9
Molde
PB 2520
6404 Molde
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
Trøndelag 74 16 83 00

Statens hus
Prinsens gate 1
Trondheim

Statens hus, Strandveien 38, Steinkjer

PB 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no
Nordland 75 53 15 00 Statens hus
Moloveien 10
Bodø
PB 1405
8002 Bodø
fmnopost@fylkesmannen.no
Troms og Finnmark 78 95 03 00

Fylkeshuset
Strandvegen 13
Tromsø


Statens hus
Damsveien 1
9815 Vadsø


Statens Hus
9815 Vadsø
fmtfpost@fylkesmannen.no

 

SRFs rolle som sentral vergemålsmyndighet

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sentral vergemålsmyndighet. Dette innebærer at SRF har et overordnet faglig ansvar på vergemålsområdet. SRF skal bl.a. behandle klager over vedtak fattet av fylkesmennene og skal føre tilsyn med hvordan fylkesmennene utfører sin rolle som lokal vergemålsmyndighet. En del av oppgavene er også å utarbeide rundskriv og retningslinjer for å bidra til lik praktisering av lovbestemmelsene og å gjøre vurderinger av utviklingen på vergemålsområdet og gi anbefalinger om behov for regelendringer. Kapitalforvaltning er en sentral del av vergemålsordningen og SRF iverksetter tiltak som innebærer at fylkesmennenes kontroll av vergeregnskap er forsvarlig, og at kapitalforvaltningen er sikker.

 

SRF har videre ansvar for etatsstyring av fylkesmennene. Gjennom etatsstyringen skal SRF bl.a.  fastsette mål for fylkesmennenes arbeid, og sikre at målkrav og instrukser blir fulgt. SRF skal også følge opp at embetene utnytter tildelte ressurser på en god måte. I vergemålsforvaltningen benyttes saksbehandlingssystemet VERA. SRF følger opp drift og videreutvikling av dette systemet.

 

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Arbeidsoppgavene er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak.

Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på sine fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene. Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i Oslo. Vergemålsavdelingen er lokalisert på Hamar.

Om Vergemålsportalen

Vergemålsportalen er en informasjonsside for vergemålsfeltet. Hensikten med siden er å gi deg som leser mer informasjon om vergemål om du er verge, ønsker å bli verge, har behov for verge, er pårørende, eller er offentlig eller privat instans. Vergemålsportalen driftes av Statens sivilrettsforvaltning. Dersom du har tilbakemeldinger eller innspill som går på selve nettsiden, kan du henvende deg til: redaksjon@vergemal.no