Om Vergemålsforvaltningen

Fylkesmannen er etter vergemålsloven lokal vergemålsmyndighet og skal behandle vergemålssaker i første instans. Hvert fylkesmannsembete utgjør et vergemålsdistrikt. På Svalbard er det Sysselmannen som er lokal vergemålsmyndighet.

Ved kongelig resolusjon 4. februar 2011 ble det vedtatt at den sentrale vergemålsmyndighet skulle legges til Statens sivilrettsforvaltning. Sentral vergemålsmyndighet er klageinstans for fylkesmannens vedtak etter vergemålsloven, og fører tilsyn med fylkesmannens utøving av oppdraget (legalitets- og finansielt tilsyn). I tillegg skal sentral vergemålsmyndighet ha et overordnet ansvar for finansforvaltning, informasjon og opplæring og være systemeier for vergemålsapplikasjonen.

 

Kontaktskjema for melding til Fylkesmannen

For generelle henvendelser til Fylkesmannen kan følgende skjema benyttes.

Gjelder henvendelsen din et konkret tilfelle, f.eks. begjæring om vergemål eller søknad om vergegodgjørelse m.fl., kan øvrige skjema benyttes.

 

Fylkesmannsembete Telefon Besøksadresse Postadresse E-post
Østfold 69 24 70 00 Statens hus
Vogts gate 17
Moss
PB 325
1502 Moss
fmospostmottak@fylkesmannen.no
Oslo og Akershus 22 00 37 00 Tordenskioldsgate 12
Oslo
c/o Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
Hedmark 62 55 10 00 Parkgata 36
Hamar
PB 4034
2306 Hamar
fmhepost@fylkesmannen.no
Oppland 61 26 60 00 Rosenlund kontorbygg
Gudbrandsdalsvegen 186
Lillehammer
PB 987
2604 Lillehammer
fmoppost@fylkesmannen.no
Buskerud 32 26 66 00 Grønland 32
Drammen
PB 1604
3007 Drammen
fmbupost@fylkesmannen.no
Vestfold 33 37 10 00 Anton Jenssensgate 4
Statens bygg
Bygg I
Tønsberg
PB 2076
3013 Tønsberg
fmvepost@fylkesmannen.no
Telemark 35 58 61 10 Gjerpensgate 14
Skien
PB 2603
3702 Skien
fmtepost@fylkesmannen.no
Aust og Vest-Agder 37 01 75 00 Ragnvald Blakstadsv. 1
Arendal
PB 788 Stoa
4809 Arendal
fmavpost@fylkesmannen.no
Aust og Vest-Agder 37 01 75 00 Torskjoldsgate 65
Kristiansand
PB 788 Stoa
4809 Arendal
fmavpost@fylkesmannen.no
Rogaland 51 56 87 00 Lagårdsveien 44
Stavanger
PB 59
4001 Stavanger
fmropost@fylkesmannen.no
Hordaland 55 57 20 00 Statens hus
Kaigaten 9
Bergen
PB 7310
5020 Bergen
fmhopostmottak@fylkesmannen.no
Sogn og Fjordane 57 64 30 00 Njøsavegen 2
Leikanger
Njøsavegen 2
6863 Leikanger
fmsfpost@fylkesmannen.no
Møre og Romsdal 71 25 84 43 Julsundveien 9
Molde
PB 2520
6404 Molde
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no
Trøndelag 74 16 80 00 Statens hus
Prinsens gate 1
Trondheim
PB 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no
Trøndelag 74 16 80 00 Statens hus
Strandveien 38
Steinkjer
PB 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no
Nordland 75 53 15 00 Statens hus
Moloveien 10
Bodø
PB 1405
8002 Bodø
fmnopost@fylkesmannen.no
Troms 77 64 20 00 Fylkeshuset
Strandvegen 13
Tromsø
PB 6105
9291 Tromsø
fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Finnmark 78 95 03 00 Statens hus
Damsveien 1
Vadsø
Statens hus
Damsveien 1
9815 Vadsø
fmfipostmottak@fylkesmannen.no

 

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og har direktoratsfunksjon som sentral vergemålsmyndighet. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker. Statens sivilrettsforvaltning har vedtakskompetanse innenfor følgende sivilrettslige felt: vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging, tomtefeste, stadfestelse av testamenter og saker etter voldsoffererstatningsloven. Vi forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet samt tilskuddsordningen for spesielle rettshjelptiltak.

Statens sivilrettsforvaltning er et kompetansesenter på våre fagfelt og har tett samarbeid med Justisdepartementet, blant annet som premissleverandør for lovarbeid på fagområdene. Statens sivilrettsforvaltning har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i hyggelige lokaler i Oslo og vergemålsavdelingen er lokalisert på Hamar.

 

Om Vergemålsportalen

Vergemålsportalen er en informasjonsside for vergemålsfeltet. Hensikten med siden er å gi deg som leser mer informasjon om vergemål, om du er verge, ønsker å bli verge, har behov for verge, pårørende, eller offentlig eller privat instans. Vergemålsportalen driftes av Statens sivilrettsforvaltning. Dersom du har tilbakemeldinger eller innspill som går på selve nettsiden, så kan du henvende deg til: redaksjon@vergemal.no