Det er Høgskolen i Innlandet og Universitet i Bergen som på oppdrag fra Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) har foretatt en kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter.

Formålet med kartleggingen var å få en oversikt over hvordan ordningen med fremtidsfullmakter fungerer i praksis, og hvilke erfaringer som er gjort med ordningen de fem første årene. Det er et mål å øke bruken av fremtidsfullmakter og det er da en forutsetning at ordningen oppleves som trygg og praktikabel. Det var derfor et ønske om en vurdering av dagens ordning og forslag til forbedringer.

Inntrykket i rapporten er at fremtidsfullmakter er i ferd med å bli et innarbeidet rettsinstitutt og en alminnelig kjent ordning. For at fremtidsfullmakter skal være et aktuelt alternativ til vergemål bør flere fremtidsfullmakter omhandle personlige forhold. Rapporten understreker viktigheten av å synliggjøre flere områder som kan reguleres av fremtidsfullmakt og fortsette å gi informasjon for å gjøre ordningen mer kjent.

Videre trekker rapporten frem at:

  • fullmaktene i det vesentlige er basert på noen få og relativt like eksempler (maler) som er funnet på internett
  • omtrent alle de stadfestede fullmaktene omfatter økonomiske forhold, enten generelt eller begrenset til nærmere angitte disposisjonstyper
  • ca. 1/3 gjelder både på det økonomiske og det personlige området

Funnene i rapporten er basert på gjennomgang av 563 fremtidsfullmakter som er stadfestet av fylkesmennene i perioden 1.7.2013 – 31.6.2018.

En «typisk» fremtidsfullmakt gjelder på det økonomiske området, er begrenset og omfatter betaling av utgifter, salg av fast eiendom og utdeling av gaver

Rapporten inneholder noen forslag til forbedringer, blant annet:

  • Det bør utarbeides bedre maler for fremtidsfullmakter som legges ut på www.vergemal.no.
  • Det bør utarbeides mal for statsforvalterens stadfestelsesattest
  • Det bør utarbeides veiledning og mal for legeerklæringer ved opprettelse og ikrafttredelse
  • Det er viktig å sikre lik informasjon og ensartet praksis i hele landet

Rapporten inneholder også forslag til regelendringer. Det foreslås blant annet en digital registerordning for fremtidsfullmakter.

SRF vil vurdere de ulike anbefalingene i rapporten. Les hele rapporten her