Det finnes ulike nettsteder og veiledere som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Informasjonen nedenfor kan være til hjelp i tilfeller der en person blir eller står i fare for å bli utsatt for vold eller kontroll.

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) deltok fra høsten 2018 til våren 2019 i en arbeidsgruppe på tvers av ulike offentlige etater, koordinert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målet var å bedre informasjonsflyten mellom ulike deler av forvaltningen i disse sakene. Arbeidsgruppen har utarbeidet felles retningslinjer for informasjon og varsling i disse sakene:

«Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten» og «Rutiner i skolens arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap».

SRF har også utviklet samtalemetodikken «Med den andre for ØYE». Metodikken inneholder spørsmål knyttet til negativ sosial kontroll og påvirkning. Den kan derfor være egnet til å avdekke om den vergetrengende er utsatt for utilbørlig påvirkning/negativ sosial kontroll.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har utarbeidet nettportalen Nora, som handler om retten til å bestemme over eget liv, uten overvåkning, kontroll og tvang. Portalen gir informasjon om støtteapparat som kan hjelpe når unge opplever ulike former for negativ sosial kontroll.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har en nettveiviser for arbeidet mot kjønnslemlestelse.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet TryggEst. Dette er et system som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Eksempel på en slik situasjon kan være der voksne vergetrengende blir utnyttet økonomisk, eller kontrollert på andre måter av personer i nettverket sitt.