For at Statsforvalteren der du bor skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Fremtidsfullmakten i original
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
 • Legeerklæring hvor det tas stilling til:
  • fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft
  • fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser
  • om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r)
  • vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten 

I noen tilfeller vil statsforvalteren ha behov for dokumentasjon utover det som er nevnt ovenfor. Det kan være hvis noen overfor statsforvalteren har kommet med innvendinger mot stadfestelsen, for eksempel at fullmaktsgiveren manglet evnen til å forstå disposisjonens betydning da fremtidsfullmakten ble opprettet. Statsforvalteren har også rett til å utrede slike forhold av eget initiativ. Det er derfor ønskelig at det sammen med ovennevnte dokumentasjon også vedlegges journalopplysninger eller legeerklæring som gir informasjon om fullmaktsgivers evne til forstå fullmaktens betydning på det tidspunktet da fremtidsfullmakten ble opprettet.

Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver hadde høy alder på det tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet, og det går forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet. Dersom statsforvalteren ikke mottar helseopplysninger om fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, må du regne med at saksbehandlingen tar lengre tid.