Hvis du kjenner noen som har en sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse som gjør at de trenger hjelp til å ta vare på økonomien sin eller rettighetene sine, kan du melde fra til fylkesmannen i det fylket personen bor. Fylkesmannen vil kunne hente inn informasjon som er nødvendig for å vurdere om personen kan få opprettet vergemål for seg. Hvis du kjenner noen som trenger verge kan det være fint å snakke med personen om dette. Vergemål er frivillig, noe som betyr at personen selv skal samtykke til opprettelsen og til hva vergemålet skal omfatte. Det finnes dessuten alternativer til vergemål som du kan lese mer om her.

Hvis du er i nær slekt med personen det gjelder kan du også begjære vergemål. Du blir da part i saken om å opprette vergemål. Dette betyr at du vil kunne få se dokumenter i vergemålssaken, at du vil kunne klage på enkelte typer vedtak, og at du vil ha en viss rett til å bli varslet om utviklingen i saken. Skjema til bruk for begjæring om vergemål finner du her.