Skal fremtidsfullmakten sendes til statsforvalteren eller registreres på annen måte?

Nei, per i dag er det ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Fremtidsfullmakten skal ikke sendes til statsforvalteren før den har trådt i kraft. Når fremtidsfullmakten har trådt i kraft, er det opp til fullmektigen om han eller hun ønsker å søke om stadfesting hos statsforvalteren.

Vurder om du bør skaffe deg en legeerklæring

I noen tilfeller kan det være lurt å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten. På den måten kan du unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en fullmakten. Legeerklæringen vil bekrefte at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Ta gjerne med fremtidsfullmakten til legen slik at dere kan snakke om innholdet i fullmakten. Det vil gjøre det lettere for legen å vurdere om du forstår betydningen av innholdet i fullmakten. En legeerklæring er uansett en enkel måte å forsikre seg om at det ikke senere stilles spørsmål ved fremtidsfullmaktens gyldighet, for eksempel hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som utvikler seg raskt. 

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Vær oppmerksom på at du selv må betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller heller ikke med i opptjeningen til frikort andelstak 1. Når du ber legen skrive en helseattest, må du regne med å dekke hele kostnaden selv.

Kan en fremtidsfullmakt forhåndsgodkjennes av statsforvalteren?

Statsforvalteren kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Hvis fullmakten skrives noe tid før den eventuelt trer i kraft, kan det være fornuftig å lese gjennom fremtidsfullmakten med jevne mellomrom. Så lenge du er i stand til å ivareta dine egne interesser, kan du selvsagt trekke tilbake en fullmakt og eventuelt velge å skrive en ny.

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testamenter.

Statsforvalteren anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende. Oppbevaring bør avtales med eller gjøres i samråd med fullmektigen, slik at han eller hun vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk. Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Når du som fullmaktsgiver har skrevet en fremtidsfullmakt, har du tatt valg for tiden etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Informasjonen nedenfor retter seg først og fremst mot fullmektigen, altså den personen som skal ivareta dine interesser. Det kan uansett være lurt at du som skriver fremtidsfullmakt, også leser gjennom informasjonen nedenfor.