Hvis du er i nær slekt med personen det gjelder kan du begjære vergemål for vedkommende. Du blir da part i saken om å opprette vergemål. Dette betyr at du vil kunne få se dokumenter i opprettelsessaken. Du vil også kunne klage på enkelte typer vedtak, og du vil ha en viss rett til å bli varslet om utviklingen i saken.

Mange pårørende er selv verger for sine familiemedlemmer. Hvis det er en annen som er oppnevnt som verge kan du som pårørende være en viktig støttespiller for vergen. Du som pårørende kjenner vergehaveren best, og kan hjelpe vergen med å bistå på en måte som passer for ditt familiemedlem. Det er heller ikke vergens oppgave å hjelpe vergehaveren med praktiske gjøremål eller ta seg av omsorgen med vergehaveren. Her er du som pårørende vergehaverens viktigste støttespiller.

Som pårørende er du også en viktig kilde for informasjon til statsforvalteren. Hvis du for eksempel oppdager at vergen ikke gjør oppgavene sine på en god måte kan du melde fra til statsforvalteren om dette. Statsforvalterenvil da føre tilsyn med vergen og eventuelt gi veiledning eller gjøre andre tiltak for å bedre situasjonen. Tilsynet kan også føre til at vergen blir fratatt oppdraget sitt.

Hvis du mener at statsforvalterenhar gjort feil ved sin behandling av saken kan du kontakte Statens sivilrettsforvaltning, som fører tilsyn med statsforvalteren på vergemålsområdet.