Det å få oppnevnt en verge innebærer at en person får hjelp til gjøremål vedkommende trenger å utføre, slik at personen kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Vergemål vil være aktuelt i tilfeller hvor en person på grunn av sinnslidelse (herunder demens), psykisk utviklingshemming, rusmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta økonomiske eller personlige interesser.  Vergemålet skal tilpasses vergehaverens behov, og skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier.

For å sikre at interessene til vergehaver blir ivaretatt på best mulig måte skal oppdraget utføres etter gjeldende lover og regler. I tillegg skal fylkesmannen gi vergen et oppdrag som er tilpasset vergehavers behov. Dette kalles et mandat. Vergen skal for øvrig ta hensyn til vergehavers ønsker og vilje.

Det er ulike typer verger:

  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.
  • Du kan bli oppnevnt som verge for barn uten foreldre, eller hvor foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta hele eller deler av vergeansvaret.
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne.
    • Du kan bli oppnevnt som verge for familiemedlemmer eller andre i bekjentskapskretsen som har behov for vergemål.
    • Du velger å bli oppnevnt som verge som utfra et ønske om å bidra. Noen påtar seg også vergeoppdrag som en del av sitt lønnede arbeid.

Videre skilles det mellom alminnelige verger, faste verger og verger for nærstående:

Alminnelige verger er frivillige som kan ha ett eller flere oppdrag knyttet til seg og tar på seg oppdrag først og fremst utfra et ønske om å gjøre en samfunnsnyttig innsats. De alminnelige vergene er gjerne familiemedlemmer eller andre nærstående til vergehaveren. Det kan være en nabo, en venn eller en tidligere arbeidskollega som stiller opp som verge.

Faste verger er verger som engasjeres på langvarig basis, og som gjerne er verge for flere personer. De faste vergene kan karakteriseres som profesjonelle verger, i motsetning til alminnelige verger.  

Nærstående verger er oppnevnte verger som er i nær familie med vergehaver (forelder, barn, ektefelle eller samboer).