Salg / overdragelse av fast eiendom eller andel i borettslag

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg eller overdragelse bør det klart fremgår hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Dersom du ønsker at fullmektigen skal kunne selge for eksempel primærbolig, fritidseiendom eller en tomt, bør det tydelig fremgå av fullmakten. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie eller at eiendommen skal kunne overdras, for eksempel til fullmektigen.

Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer er skrevet i fremtidsfullmakten. Det kan også tenkes at du kjøper ny eiendom i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den eventuelt trer i kraft. Hvis du tror at det kan skje, kan du for eksempel skrive at fullmakten skal gjelde også eiendom som du senere kjøper, arver eller overtar.

Spesielt om gavedisposisjoner

Det er veldig vanlig at fullmaktsgivere ønsker at fullmektigen skal kunne gi vanlige gaver til nærstående, typisk i anledning fødselsdager og jul. I en del tilfeller oppstår uklarheter mht. omfanget av en gave og hvem som skal være gavemottaker. For å unngå slike uklarheter, bør det fremgå klart hva gaven skal bestå i og hvem den skal gis til. Dette er spesielt viktig ved gaver utover det som anses som vanlig.

Noen eksempler på hva du IKKE kan regulere med en fremtidsfullmakt

En fullmektig kan ikke gis fullmakt til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.