Helsetjenestene har en viktig rolle i å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep. Helsetjenestene skal ha kompetanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og skal kunne gi råd og hjelp eller henvise til aktuell hjelp og behandling for personer som er utsatt for dette. Helsetjenestene skal sikre god kommunikasjon med personer som har begrensede norskkunnskaper og bestille tolk ved behov.

Fastlegen kan hjelpe pasienten videre.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide. Noen steder finnes det Helsestasjon for ungdom, der ungdom kan ta opp ting de ønsker å snakke om. Dette tilbudet er gratis.

Andre nyttige lenker til helsehjelp:

Psykisk helsehjelp i kommunen

Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten

Overgrepsmottak

Legevakt