Handlingsplan mot kjønnslemlestelse_320x453.png

Regjeringen har utarbeidet Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017 – 2020). Et viktig formål er at offentlige etater og eventuelt andre relevante aktører, sikres tilstrekkelig kunnskap om slike saker.

I den forbindelse er Statens sivilrettsforvaltning med i en arbeidsgruppe på tvers av ulike offentlige etater. Arbeidsgruppens mandat er å utarbeide felles retningslinjer for informasjon og varsling i denne type saker.  En del av vår oppgave vil være å se om det er behov for egne retningslinjer på vergemålsfeltet. Arbeidet vil tidligst være ferdig sommeren 2019.