Godtgjøring

Du har krav på godtgjøring og utgiftsdekning for arbeidet som representant. Godtgjøring ytes etter faste satser. De faste satsene er fordelt etter transittfasen og ventefasen.

Dersom omfanget av oppdraget tilsier det, kan det unntaksvis gis timegodtgjøring etter en sats på 400 kroner. Du må da dokumentere at de faste satsene ikke gir en rimelig dekning. Arbeidet må også dokumenteres gjennom detaljerte timelister.

Det kan kun kreves godtgjøring for oppgaver som faller inn under representantens mandat.

Transittfasen

Det er fastsatt følgende faste satser for arbeid som utføres i transittfasen:

 • Registreringer ved Politiets utlendingsenhet (PU)
  • Registrering med varighet inntil 3 timer: 1 200 kroner
  • Registrering med varighet over 3 timer: 1 600 kroner
  • Dersom representanten deltar i en vaktordning for registrering, hvor to eller flere registreringer foretas samme dag, godtgjøres representanten time for time.
 • Ankomstsamtale: 1 000 kroner
 • Inntil tre besøk på mottak: 800 kroner per besøk
 • Asylintervju
  • Asylintervju med varighet inntil 4 timer: 1 600 kroner
  • Asylintervju med varighet over 4 timer: 2 800 kroner
 • Annet arbeid/kontakt med offentlig forvaltning etter registrering ved PU: 1 000 kroner
 • Reisetid i forbindelse med utførelsen av de ovennevnte oppgavene godtgjøres med 600 kroner per reise tur/retur, forutsatt at reisetid er over 30 minutter hver vei.

Ventefasen

Etter gjennomført intervju i asylsaken ytes godtgjøring på 850 kroner per måned.

 

Utgifter

Du har rett til å få dekket nødvendige utgifter som har påløpt i forbindelse med representantoppdraget. Hovedregelen er at utgiftsdekning gis etter faste satser. Statens sivilrettsforvaltning har fastsatt satsen til 800 kroner fram til gjennomført intervju i asylsaken. Etter gjennomført intervju er satsen 100 kroner per kalendermåned.

Dersom du deltar på en vaktordning for registrering, har du rett til utgiftsdekning på 100 kroner per dag.

Enkelte representanter kan i noen tilfeller ha nødvendige utlegg i forbindelse med utførelse av representantoppdraget som i vesentlig grad overstiger den faste utgiftsdekningen. Statsforvalteren kan unntaksvis dekke slike utgifter. Utgiftene må dokumenteres, og det gjøres oppmerksom på at dette er ment som en snever unntaksregel.

Retningslinjer for godtgjøring og utgiftsdekning til representanter finner du her.