Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement.

Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning.

For hvem er det aktuelt å opprette en fremtidsfullmakt?

Livet er ufortsigbart. Det kan oppstå behov for hjelp som varer i kortere eller lengre perioder av alle livsfaser. Det anbefales at alle oppretter en fremtidsfullmakt.

Opprettelse av fremtidsfullmakt

Hvem kan være fullmektig?

Hvilke krav må være oppfylt?

Hva kan fremtidsfullmakten omfatte?

Når trer fullmakten i kraft?

Fullmakten trenger ikke sendes inn til fylkesmannen for å være gyldig. Dersom fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver kunne opprette fremtidsfullmakt på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig og tre i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Stadfesting av fremtidsfullmakt