Du kan bli fratatt oppdraget som verge dersom fylkesmannen finner at dette vil være til det beste for vergehaver, eller dersom fylkesmannen finner at dette nødvendig av andre grunner.