Når en mindreårig persons midler utgjør mer enn 2G (folketrygdens grunnbeløp) kan statsforvalteren bli involvert i forvaltningen av midlene. Pr. 1. mai 2017 tilsvarer dette 187 268 kroner- Det er den samlede verdien av barnets midler som er avgjørende.

Midler som forvaltes av statsforvalteren, skal plasseres på konto i bank. Det er ikke anledning til å spare i fond eller liknende. Dette følger av vergemålsloven.

Statens sivilrettsforvaltning har fastsatt hvilke banker som man kan velge mellom når statsforvalteren skal forvalte midlene. Det er vergens ansvar å velge mellom de ulike bankene og de ulike vilkårene som tilbys (det som kalles produkttype). Vi har publisert de ulike bankalternativene på egne sider. Valget av bank meldes inn til statsforvalteren via eget skjema som du finner i vår skjema-oversikt (skjema nr 13).

Dersom det foreligger en avtale, et gavebrev eller et testament som bestemmer at midlene ikke skal forvaltes av statsforvalteren, må statsforvalteren gjøres kjent med dette snarest. Arvelater kan for eksempel i et testament eller gavebrev bestemme at midlene skal være båndlagt utover myndighetsalder (etter fylte 18 år). Arvelater kan også bestemme at forvaltningen av arven ikke skal være underlagt statsforvalteren. Tilsvarende kan en giver bestemme at en gave skal forvaltes på annen måte, for eksempel av den mindreårige selv, eller av vergen, uten innblanding fra statsforvalteren. Giver må i så fall nedfelle dette skriftlig i et gavebrev.

Hva omfattes av statsforvalterens forvaltning?

I utgangspunktet omfattes alle verdier som barnet eier, som for eksempel fast eiendom, penger på bankkonto, verdipapirer eller kontanter. Dette gjelder uavhengig av hvordan barnet har mottatt midlene – om det er mottatt i form av arv, gave, gevinster, forsikringsutbetalinger eller på annen måte. Det avgjørende er at den mindreårige eier midlene.

Bruk/uttak av mindreåriges midler

Ved søknad om bruk av midler som statsforvalteren forvalter, skal begge vergene signere/samtykke til uttaket.
Er barnet over 12 år skal han/hun få uttale seg om bruken av midlene og eventuelle uttak.

Midler som ikke forvaltes av statsforvalteren, skal som hovedregel vergen forvalte. I noen tilfeller bestemmer den mindreårige selv over midlene. Det er særskilte regler for barn over 15 år som du kan lese mer om her.

Forvaltningen varer normalt frem til barnet blir myndig, dvs. 18 år.