Når den mindreårige blir myndig, kan personen automatisk selv disponere over sine midler uten statsforvalterens samtykke. Dette gjelder med mindre noe annet er bestemt i testament eller et gavebrev. Dersom den myndige ønsker det, kan statsforvalteren fortsette å forvalte midlene frem til vedkommende fyller 25 år. Personen kan når som helst kreve at statsforvalteren avslutter forvaltningen.