Når den mindreårige blir myndig, kan personen automatisk selv disponere over sine midler uten fylkesmannens samtykke. Dette gjelder med mindre noe annet er bestemt i testament eller et gavebrev. Dersom den myndige ønsker det, kan fylkesmannen fortsette å forvalte midlene frem til vedkommende fyller 25 år. Personen kan når som helst kreve at fylkesmannen avslutter forvaltningen.