Som verge skal du ivareta interessene til personen du er verge for. For å sikre at interessene til personen med verge blir tatt hånd om på best mulig måte, skal oppdraget utføres etter gjeldende lover, regler og mandatet du har fått av statsforvalteren. Oppdraget skal være tilpasset vergehavers hjelpebehov, og hjelpen du gir skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Et vergemål kan gjelde det økonomiske eller det personlige området, eller begge deler.

Et eksempel på en oppgave som faller inn under det økonomiske området er at du som verge bruker vergehavers inntekt til å dekke vergehavers utgifter som husleie, strøm, forsikring, telefon, mat, vedlikehold, og klær.

Ivaretakelse av det personlige området omfatter andre former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det økonomiske området. Det kan for eksempel innebære at du må søke om trygde- og sosialstønader, klage på vedtak, møte med offentlige instanser, og ellers sikre at vergehaver får det vedkommende har krav på.

Selv om ditt mandat som verge omfatter det personlige området skal du normalt ikke utføre praktiske dagligdagse gjøremål for vergehaver. Handling, matlaging og deltakelse på sosiale aktiviteter sammen med vergehaver er eksempler på gjøremål som faller utenfor ditt mandat som verge. Du skal imidlertid sørge for at vergehaver får de støttetiltakene og den bistanden som vedkommende har krav på ved for eksempel å søke om tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt og lignende.

Du bør rådføre seg med statsforvalteren dersom du er i tvil om hvilke oppgaver som faller innenfor ditt mandat. Du bør også rådføre deg med statsforvalteren før store beslutninger tas.