Som verge skal du ivareta interessene til personen du er verge for. For å sikre at interessene til personen med verge blir tatt hånd om på best mulig måte, skal oppdraget utføres etter gjeldende lover, regler og mandatet du har fått av statsforvalteren. Oppdraget skal være tilpasset hjelpebehovet personen har, og hjelpen du gir skal ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Noen mandat kan tilsi at du som verge bruker inntekten personen har til å dekke hans eller hennes utgifter som husleie, strøm, forsikring, telefon, mat, vedlikehold, og klær.

Ivaretakelse av andre områder kan omfatte andre former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter. Det kan for eksempel innebære at du må søke om trygde- og sosialstønader, klage på vedtak, møte med offentlige instanser, og ellers sikre at den du er verge for får det han eller hun har krav på.

Du skal normalt ikke utføre praktiske dagligdagse gjøremål for personen. Handling, matlaging og deltakelse på sosiale aktiviteter sammen med han eller henne er eksempler på gjøremål som faller utenfor ditt mandat som verge. Noen ganger kan mandatet innebære at du skal sørge for at personen får de støttetiltakene og den bistanden som vedkommende har krav på. Dette kan for eksempel innebære å søke om tjenester som hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt og lignende.

Du bør rådføre seg med statsforvalteren dersom du er i tvil om hvilke oppgaver som faller innenfor ditt mandat. Du bør også rådføre deg med statsforvalteren før du tar store beslutninger.