På bakgrunn av den pågående situasjonen i Ukraina forventes det at antallet enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge vil øke. En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år og søker beskyttelse, og som ikke har med seg foreldre eller andre med foreldreansvar. 

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant av statsforvalteren. Også mindreårige som har foreldre i Norge som ikke klarer å ivareta den mindreåriges interesser, vil kunne få oppnevnt en representant.

En representant er en person som trer inn som en juridisk erstatter for foreldrene. Representanten treffer i utgangspunktet alle avgjørelser som faller inn under foreldre- vergeansvaret. En representant skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser, blant annet i asylprosessen. Representant har ikke den daglige omsorgen for den mindreårige, men skal påse at omsorgsbehovet blir ivaretatt.

Når den mindreårige får midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, skal den mindreårige få oppnevnt verge etter reglene i vergemålsloven.

Reglene om dette finnes i utlendingsloven kapittel 11 A.

Hvilken rolle har Statens sivilrettsforvaltning og statsforvalteren?

Som sentral vergemålsmyndighet har Statens sivilrettsforvaltning det overordnete ansvaret for representantordningen. Statsforvalteren har, som lokal vergemålsmyndighet, ansvar for blant annet rekruttering, opplæring, veiledning og tilsyn med representantene. Statsforvalteren i Oslo og Viken har et særskilt ansvar for å bistå øvrige statsforvaltere med opplæring av representanter og gi veiledning om representantordningen.

Hvor finner du mer informasjon?

Les mer om situasjonen i Ukraina og representantordningen på nettsidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utviklet et informasjonsskriv som er oversatt til en rekke språk. Skrivet omhandler hva representantens oppgaver er og ikke er, hvem som får oppnevnt representant, samt statsforvalterens oppgaver. Skrivet er oversatt til blant annet engelsk, fransk, dari, albansk, farsi, sorani, pashto, urdu, tigrinja med flere. Representanten kan dele ut skrivet til den mindreårige.

Skrivene finner du nederst på skjemasiden vår.