Utgangspunktet er at mindreårige ikke selv kan foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt. Dersom den mindreårige har midler som forvaltes av statsforvalteren, og vergen ønsker å bruke av disse for å dekke den mindreåriges behov, kan statsforvalteren samtykke til dette etter søknad. Søknad om bruk av kapital finner du her.

Drift av næringsvirksomhet
Vergen kan med samtykke fra statsforvalteren gi tillatelse til at en mindreårig som har fylt 15 år, kan drive en bestemt næringsvirksomhet. statsforvalteren kan samtykke til at den mindreårige i den forbindelse også gis råderett over midler som er under statsforvalterens forvaltning.

Vergen kan også med samtykke fra statsforvalteren trekke tilbake tillatelsen til å drive næringsvirksomhet, dersom hensynet til den mindreårige krever det.

Ellers kreves det samtykke fra statsforvalteren for følgende handlinger:

Fast eiendom:

 • Kjøp og salg av fast eiendom eller rettighet som ligger til fast eiendom
 • Gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett, eller annen rettighet i fast eiendom

 • Pantsettelse av fast eiendom, eller påheftelse av servitutt

 • Forpakting eller utleie av fast eiendom, herunder bolig, samt å si opp en slik avtale

 • Drift av fast eiendom

 • Kreve utskiftning eller grenseregulering

Gaver og arveforskudd:

 • Vergen kan gi gaver på vegne av vergehaver så lenge gaven er innenfor vanlig skikk og bruk, altså vanlig både for personen med verge og ellers. Dersom gaven er et større beløp må det innhentes samtykke fra statsforvalteren selv om det er innenfor vergehavers vante skikk og bruk

 • Det kreves også samtykke fra statsforvalteren for å gi avkall på gave eller arveforskudd på vegne av den som har verge, med mindre gaven eller arven er av ubetydelig verdi

Andre handlinger:

 • Tegne livsforsikring, livrente eller føderåd

 • Bruk av vergehavers midler som forvaltes av statsforvalteren

 • Gi bort eller selge løsøre av større verdi, av usedvanlig verdi eller av spesiell interesse for den som har verge eller dennes nærmeste familie

 • Utlån av vergehavers midler når det lånes ut til vergen selv, eller til vergens nærstående (se nærmere om )

 • Alle former for pantsettelse eller gjeldsstiftelse, med unntak av lån til utdanning fra Lånekassen

 • Kausjonsansvar for den som har verge er i utgangspunktet ikke tillatt, men statsforvalteren kan samtykke til dette dersom det foreligger særlige grunner

Du finner en lenke til elektronisk søknad til statsforvalteren her.