En verge kan gjøre handlinger på vegne av personen man er verge for, innenfor rammene av mandatet gitt av statsforvalteren. Vergehaver skal så vidt mulig høres før det gjøres handlinger av større betydning. Vergen kan ikke gjennomføre handlingene dersom vergehaver motsetter seg disse, med mindre vergehaver ikke er i stand til å forstå hva handlingen vil innebære.

Følgende handlinger krever at det i tillegg til samtykke fra vergehaver, også må innhentes samtykke fra statsforvalteren.

Fast eiendom:

 • Kjøp og salg av fast eiendom eller rettighet som ligger til fast eiendom
 • Gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett, eller annen rettighet i fast eiendom

 • Pantsettelse av fast eiendom, eller påheftelse av servitutt

 • Forpakting eller utleie av fast eiendom, herunder bolig, samt oppsigelse av slike avtaler

 • Drift av fast eiendom

 • Kreve utskiftning eller grenseregulering

Gaver og arveforskudd:

 • Vergen kan gi gaver på vegne av vergehaver så lenge gaven er innenfor vanlig skikk og bruk, altså vanlig både for vergehaver og ellers i samfunnet. Dersom gaven er utenfor vanlig skikk og bruk, må det innhentes samtykke fra statsforvalteren. Dersom gaven er et større beløp må det innhentes samtykke fra statsforvalteren selv om det er innenfor vergehavers vante skikk og bruk

 • Vergen må innhente samtykke fra statsforvalteren før det kan utdeles arveforskudd til livsarvinger, vanligvis barn. Dette vil vanligvis bare godkjennes dersom livsarvingen har et særlig behov, eller dersom det er dokumentert at et arveforskudd er i samsvar med ønsket til den som har verge. Det kreves også samtykke fra statsforvalteren for å gi avkall på gave eller arveforskudd på vegne av vergehaver, med mindre gaven eller arven er av ubetydelig verdi.

Andre handlinger:

 • Tegne livsforsikring, livrente eller føderåd.

 • Bruk av vergehavers midler som forvaltes av statsforvalteren.

 • Gi bort eller selge løsøre av større verdi, av usedvanlig verdi eller av spesiell interesse for vergehaver eller vergehavers nærmeste familie.

 • Utlån av vergehavers midler når det lånes ut til vergen selv, eller til vergens nærstående (se nærmere om ).

 • Alle former for pantsettelse eller gjeldsstiftelse, med unntak av lån til utdanning fra Lånekassen

 • Det er i utgangspunktet ikke tillatt for vergen å påføre vergehaver kausjonsansvar, men statsforvalteren kan samtykke til dette dersom det foreligger særlige grunner

Du kan sende elektronisk søknad til statsforvalteren.