Fylkesmannen i Hordaland har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med gjennomgangen av de ulike offentlige instansers behandling av sakene. Gjennomgangen skal resultere i en rapport som Statens Helsetilsyn, Fylkesmannen i Hordaland og Statens sivilrettsforvaltning skal bidra til. I den forbindelse har Kommunal – og moderniseringsdepartementet bedt om at det blir utarbeidet en foreløpig tidsplan for arbeidet fra de tre etatene:

Innledende fase- frist: siste del av november 2018

Faktumavklaring – frist: midten av desember 2018

Arbeid med særskilte mandater - frist: siste del av desember 2018

Helhetlig gjennomgang av sakskomplekset - frist: siste del av januar 2019

Avgivelse av rapport – frist: uke 5 2019

De involverte etatene viser til at den ovennevnte tidsplanen har en tidsmessig ramme som vil ivareta hensynet til faglig forsvarlighet.