Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Klagerett

Klage på vedtak sendes til den Fylkesmann som har fattet det vedtaket man vil klage på.

Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket. Det må presiseres hva man klager på og hvilken endring man mener må gjøres, årsaken til at man klager og eventuelle andre opplysninger som anses viktige for klagen.

 

Klagen sendes Fylkesmannen for forberedende klagebehandling. Fylkesmannen kan omgjøre sitt vedtak etter klagen, eller sende den videre til Statens sivilrettsforvaltning for avgjørelse.

 

For nærmere informasjon om klageretten, se melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak.

 

I henhold til vergemålsloven § 64 har følgende rett til å klage på et vedtak om opprettelse av vergemål:

 

- den som er satt under vergemål

 

- dennes verge

 

- den som har begjært vergemålet

 

- personens ektefelle/samboer, foreldre, nærmeste livsarving og søsken 

 

Dette er en noe videre krets av personer enn det som følger av forvaltningslovens alminnelige regler om klagerett.

 

De særlige reglene om hvem som skal anses som parter i saker om opprettelse og endring av vergemål, jf. § 56, gjelder ikke i saker om å frata noen et vergeoppdrag og oppnevne ny verge. I disse sakene er det personen med verge og vergen som er parter. Pårørende er ikke parter i kraft av sin familiesituasjon.

 

Spørsmålet er om pårørende og nærstående har rettslig klageinteresse i sak om hvem som skal være verge. Dette må vurderes konkret, og vurderingen må ta utgangspunkt i på hvilken måte valget av verge har betydning for klageren. Det er som regel ikke adgang til å klage på vegne av andre.

 

Dersom pårørende og nærstående vil klage på vergens utførelse av oppdraget, må det sendes melding til fylkesmannen. Fylkesmannen må da som tilsynsmyndighet vurdere opplysningene og om vergen er egnet for oppdraget. Dersom fylkesmannen ikke finner å frata oppnevnt verge oppdraget, er dette ikke et vedtak som kan påklages.


( Sist endret: 22.05.2017)