Vergemål med fratakelse av rettslig handleevne innebærer at personens rett til å bestemme over sin økonomi og sine rettigheter begrenses. Dette kan besluttes av retten hvis personens økonomi eller personlige forhold kan bli vesentlig skadet fordi personen på grunn av en skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta hånd om sine interesser. 

Reglene for når man kan frata rettslig handleevne er strenge. Retten kan ikke frata noen den rettslige handleevnen hvis skaden kan hindres på en mindre inngripende måte. Fratakelse av rettslig handleevne kan skje selv om personen det gjelder ikke ønsker det. Det er likevel mulig selv å be om å bli fratatt den rettslige handleevnen. Dette kan være aktuelt hvis man for eksempel lider av alvorlig spillavhengighet eller er redd for å bli utnyttet av andre. 

Fratakelse av rettslig handleevne skal kun gjøres på de områder hvor det er behov for å verne personens økonomi eller rettigheter. I tillegg til personen selv kan vergen, nær familie eller fylkesmannen reise sak om fratakelse av rettslig handleevne. Dette skjer ved at det sendes stevning  til retten. Den som saken gjelder har rett til å få hjelp av advokat som betales av staten.