Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Hvem forvalter midler?

Kontostruktur vergemål (Foto: SRF vergemål)

Den som har behov for hjelp til å ivareta sine interesser, skal kunne få oppnevnt en verge. Oppnevningen skal være tilpasset eget behov. Det samme gjelder for forvaltning av midler. Det innebærer at man kan ha mange ulike varianter av forvaltning, fra at den som har verge forvalter midlene selv, til at fylkesmannen forvalter det meste.

 

Personer som har sin rettslige handleevne i behold må forelegges spørsmålet om forvaltning og må samtykke til at fylkesmannen overtar forvaltningen av midlene.

Det skal ikke gripes inn i den enkeltes selvbestemmelsesrett i større grad enn det som i det enkelte tilfellet er nødvendig.

Dersom den vergetrengende ikke har samtykkekompetanse vil vedkommende normalt heller ikke være i stand til å forvalte midlene. Forvaltning ved Fylkesmannen vil da være den beste løsningen. Forvaltning ved Fylkesmannen innebærer at pengene plasseres på en kapitalkonto.  For å gjøre uttak fra kapitalkontoen må vergen, på vegne av den vergetrengende, søke om Fylkesmannens samtykke.

 

Når vilkårene for vergemål er oppfylt og verge er oppnevnt, skjer normalt forvaltningen slik: 

Fylkesmannen: forvalter finansielle eiendeler utover 2G (kapitalkonto)

Vergen: disponerer midler på vergekonto (inntil 2G) og evt. annet, dvs. fast eiendom, løsøre, og finansielle eiendeler som fylkesmannen ikke har til forvaltning

Den som har verge: disponerer midler stilt til egen rådighet mv. (brukskonto).  

 

Vergekonto – kapitalkonto - brukskonto

Alle oppnevnte verger kan disponere en vergekonto, hvor inntektene skal gå til dekning av de løpende utgiftene. Hvis inntektene ikke dekker behovet for å betale alle utgiftene, kan vergen søke Fylkesmannen om uttak fra kapital som er båndlagt, typisk fra kapitalkonto.  

Vergen, kan i samarbeid med den vergetrengende, selv velge fritt i hvilken bank vergekontoen skal stå. Vergen har regnskapsplikt for denne kontoen.  

Det kan opprettes en egen brukskonto («lommepengekonto») til fri benyttelse for personen med verge. Vergen kan om ønskelig overføre et fast beløp pr. måned til brukskontoen, som den vergetrengende fritt kan disponere til klær, mat, kinobilletter etc. - dette uten at det kreves regnskapsplikt.


( Sist endret: 22.05.2017)