Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Vergemål for voksne - hva innebærer det?

Det å få oppnevnt en verge innebærer at man får hjelp til å ivareta sine interesser, slik at man kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet.

Et vergemål skal tilpasses det behov man har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til personens ønske.

 

Dersom man ikke er fratatt rettslig handleevne, kan man motsette seg at vergen gjennomfører disposisjoner man selv ikke ønsker.

 

Grunnlaget for Fylkesmannens avgjørelse

 

Før Fylkesmannen fatter sin avgjørelse, skal saken være så godt opplyst som mulig. Det skal foreligge:

 

- Begrunnet begjæring/melding

 

- Erklæring fra lege (ev. flere)

 

- Uttalelse fra pårørende, institusjon eller lignende

 

- Samtykkeerklæring

 

I tillegg skal det gjennomføres en samtale mellom personen som har behov for verge og saksbehandler hos Fylkesmannen, før vergemål opprettes.

 

Vergemålets innhold og omfang

 

Fylkesmannen må uttrykkelig ta stilling til vergemålets omfang. Det skal aldri gjøres mer omfattende enn nødvendig. Det kan begrenses saklig og i tid.

 

Vergemålet skal aldri omfatte særlig personlige disposisjoner som det å:

 

- stemme ved valg

 

- inngå ekteskap

 

- erkjenne farskap

 

- samtykke til organdonasjon

 

- opprette eller tilbakekalle testament

 

- samtykke til tvang eller andre særlige personlige forhold 

 

Hastesaker – midlertidige vedtak

 

Fylkesmannen kan fatte midlertidige vedtak:

 

- I vanlige saker, når det er nødvendig for å avverge vesentlig skade eller ulempe for personen selv, og vilkårene antas å foreligge. Forhåndsvarsel gis og samtale gjennomføres om mulig.

 

- I saker om hel eller delvis fratakelse av rettslig handleevne, når vilkårene antas å foreligge. Opprettes vergemål med fratakelse av rettslig handleevne, skal Fylkesmannen «straks» oversende saken til tingretten. 


( Sist endret: 22.05.2017)